ITI Pražské metropolitní oblasti

ÚVOD

Integrovaná územní investice (Integrated Territorial Investment, ITI) je jedním z nástrojů strukturální politiky Evropské unie i pro programové období 2021 – 2027.
Nástroj ITI je určen pro realizaci velkých integrovaných projektů strategické povahy.
Pro využití nástroje ITI v České republice vymezila Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ třinácti metropolitních oblastí a aglomerací s výraznou koncentrací obyvatelstva a klíčových funkcí nejvyššího řádu.
Jednou z těchto oblastí je Pražská metropolitní oblast (PMO).

VYMEZENÍ ÚZEMÍ ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

Pražská metropolitní oblast zahrnuje celkem 491 obcí.
Území ITI PMO má rozlohu přibližně 5 tisíc km2 a žijí v něm téměř 2,2 miliony obyvatel.

MAPA ÚZEMÍ ITI PMO
Mapa území ITI PMO
Mapa je též k dispozici ke stažení ve formátu PDF zde.

Popis území
Pražská metropolitní oblast je dominantním sídelním jádrem České republiky. V porovnání s ostatními urbanizovanými územími vykazuje například více než dvojnásobné hodnoty lidnatosti.

Vymezení Pražské metropolitní oblasti zahrnuje kromě vlastní Prahy ještě celé obvody ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod, Kladno, Lysá nad Labem a Neratovice.

Oproti roku 2014 došlo ke snížení počtu obcí i rozlohy metropolitní oblasti, počet obyvatel a rovněž hustota zalidnění však narostly. Obě hodnoty řadí tuto oblast na první příčku mezi metropolitními oblastmi a aglomeracemi Česka. Ačkoliv tedy při nové Naopak byla inkorporována některá větší města (Poděbrady, Nové Strašecí, Milovice).

Seznam obcí je k dispozici na stránkách ITI PMO zde.

Oba regiony mají odlišné podmínky pro naplňování principu tematické koncentrace a různé požadavky na spolufinancování aktivit.

Na rozdíl od ostatních metropolitních aglomerací v ČR není území Pražské metropolitní oblasti uceleným prostorem se společnými rysy, ale jde o velmi koncentrované území Prahy s kumulací ekonomických a administrativních funkcí a s řadou problémů v oblasti životního prostředí, obklopené prstencem rezidenčního zázemí s požadavky vyplývajícími z dynamicky rostoucího počtu obyvatel.

Tato situace vyvolává požadavky na přizpůsobování infrastrukturních kapacit a nabídky služeb jak v Praze samotné, tak v jejím zázemí. Vzhledem k intenzivnímu pohybu obyvatel mezi Prahou a obcemi Středočeského kraje je nutné také přizpůsobit infrastrukturu, která obě území vzájemně propojuje.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

Nositelem ITI PMO je hlavní město Praha.

Vize strategie ITI PMO zní:
KVALITA
Veřejná a nemotorová doprava, která umožní nechat auto doma. Čistá voda, kterou se neplýtvá, a vzduch,
který se dá dýchat. Dobré školy, lékaři a sociální služby blízko místa, kde žijeme. Turisté v celé metropolitní
oblasti, nikoliv jen na Karlově mostě.
DOSTUPNOST
Zdravotní a sociální služby slouží rostoucímu počtu potřebných. Města a obce mají zázemí pro šetrné
nakládání s odpady. Cesty za přírodním a kulturním dědictvím jsou snadnější než dřív. Doprava překonává
fyzické i úřední bariéry, její druhy na sebe navazují.
UDRŽITELNOST
Region krátkých vzdáleností, který nenutí obyvatele cestovat. Města i krajina se úspěšně adaptují
na klimatickou změnu. Školy učí budoucí generace orientovat se v měnícím se světě. Cestovní ruch je
ohleduplný k místům i místním, kvůli kterým turisté přicházejí.

Globálním cílem strategie ITI PMO je:

Metropolitní území a jejich zázemí jsou ekonomickými tahouny ČR a při jejich koordinovaném růstu jsou respektovány jejich sociální A environmentální limity.

Specifické cíle strategie ITI PMO jsou:

Prioritní oblast 1: Doprava

 • SC1.1 Zlepšit provázanost jednotlivých druhů dopravy napříč celou PMO s cílem zatraktivnit udržitelné formy dopravy
 • SC1.2 Zvýšit atraktivitu, rychlost a kvalitu VHD a zajistit její dostupnost napříč PMO při zachování vysoké ekonomické i environmentální udržitelnosti
 • SC1.3 Snížit dopravní zatížení automobilovou dopravou v hustě osídlených částech PMO, zvýšit bezpečnost a zkvalitnit propojení silniční sítě v PMO se zohledněním finanční udržitelnosti
 • SC1.4 Dobudovat kvalitní infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu a pro další udržitelné formy individuální dopravy v celé PMO

Prioritní oblast 2: Životní prostředí

 • SC2.1 Zvýšit kvalitu životního prostředí v PMO tak, aby nebyly překračovány limity znečištění ovzduší a hluku
 • SC2.2 Minimalizovat negativní dopady klimatické změny a zavádět přírodě blízká opatření proti povodním a suchu
 • SC2.3 Zavést principy cirkulární ekonomiky v PMO a modernizovat systém hospodaření s odpady
 • SC2.4 Dobudovat a zmodernizovat kanalizační infrastrukturu
 • SC2.5 Zvýšit povědomí obyvatel PMO o životním prostředí a možnostech řešení problémů s ním spojených

Prioritní oblast 3: Vzdělávání a sociálně – zdravotní oblast

 • SC3.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a dostupnost vzdělávacích zařízení ve všech částech PMO
 • SC3.2 Zvýšit kvalitu vzdělávacího systému a rovnost ve vzdělávání v PMO
 • SC3.3 Zlepšit časovou a místní dostupnost zdravotních
 • Prioritní oblast 4: Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví
 • SC4.1 Rozšířit kvalitní nabídku turistických atraktivit s navazujícími službami, včetně obnovy a záchrany kulturních památek, které
  budou dobře dopravně dostupné
 • SC4.2 Rozvíjet a propagovat turistické produkty v PMO s důrazem na udržitelný cestovní ruch

STRATEGICKÝ DOKUMENT ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

Strategický dokument popisující integrovanou strategii ITI PMO obsahuje následující části:

 • analytickou část (popis území, socioekonomická analýza, analýza stakeholderů, analýza problémů a potřeb, SWOT analýza);
 • strategickou část (manažerské shrnutí, strategická část, environmentální pilíř, vazba na strategické dokumenty, integrovanost opatření ITI, zapojení partnerů);
 • implementační část (popis řízení, popis monitoringu a evaluace strategie).

Aktuální verze dokumentu je k dispozici ke stažení na stránkách ITI PMO zde.