ITI Pražské metropolitní oblasti

 

 

 

 

 

 

ÚVOD

Integrovaná územní investice (Integrated Territorial Investment, ITI) je nový nástroj strukturální politiky Evropské unie pro programové období 2014 – 2020.

Nástroj ITI je určen pro realizaci velkých integrovaných projektů strategické povahy.

Pro využití nástroje ITI v České republice vymezila Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 sedm metropolitních oblastí (velkých aglomerací) s výraznou koncentrací obyvatelstva a klíčových funkcí nejvyššího řádu.

Jednou z těchto oblastí je Pražská metropolitní oblast (PMO).

 

 

 

 

 

VYMEZENÍ ÚZEMÍ ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

Pražská metropolitní oblast zahrnuje celkem 515 obcí.

Území ITI PMO má rozlohu přibližně 5 tisíc km2 a žijí v něm téměř dva miliony obyvatel.

MAPA ÚZEMÍ ITI PMO
Mapa území ITI PMO
Mapa je též k dispozici ke stažení ve formátu PDF zde.

Popis území

Pražská metropolitní oblast je rozdělena do tří částí (u každé uvedeny obce s rozšířenou působností):

 • hlavní město Praha (jádrové město)
 • vnitřní metropolitní oblast:
  • Černošice
  • Beroun
  • Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
  • Kladno
  • Kralupy nad Vltavou
  • Neratovice
  • Říčany
 • vnější metropolitní oblast:
  • Benešov
  • Český Brod
  • Dobříš
  • Lysá nad Labem
  • Mělník
  • Slaný

Území PMO tak svou rozlohou představuje 6 % procent území ČR a počtem obyvatel pětinu celé ČR.

Pražská metropolitní oblast je velmi specifická, protože zahrnuje dvě kategorie regionů:

 • Středočeský kraj jako méně rozvinutý region;
 • hlavní město Prahu jako více rozvinutý region.

Oba regiony mají odlišné podmínky pro naplňování principu tematické koncentrace a různé požadavky na spolufinancování aktivit.

Na rozdíl od ostatních metropolitních aglomerací v ČR není území Pražské metropolitní oblasti uceleným prostorem se společnými rysy, ale jde o velmi koncentrované území Prahy s kumulací ekonomických a administrativních funkcí a s řadou problémů v oblasti životního prostředí, obklopené prstencem rezidenčního zázemí s požadavky vyplývajícími z dynamicky rostoucího počtu obyvatel.

Tato situace vyvolává požadavky na přizpůsobování infrastrukturních kapacit a nabídky služeb jak v Praze samotné, tak v jejím zázemí. Vzhledem k intenzivnímu pohybu obyvatel mezi Prahou a obcemi Středočeského kraje je nutné také přizpůsobit infrastrukturu, která obě území vzájemně propojuje.

 

 

 

 

INTEGROVANÁ STRATEGIE ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

Nositelem ITI PMO je hlavní město Praha.

Vize strategie ITI PMO zní:

BLÍZKO DO ŠKOL, POHODLNĚ DO PRÁCE, BEZPEČNĚ DOMA!

Globálním cílem strategie ITI PMO je:

propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jednoho funkčního celku s efektivně rozmístěnou infrastrukturou veřejných služeb, který bude jednak dobře dopravně propojený, a jednak bude společně chráněný před přírodními riziky, a to při celkovém respektování zdravého životního prostředí.

Specifické cíle strategie ITI PMO jsou (podtrženě):

 • Prioritní oblast 1: Inteligentní doprava
  • Zrychlit a zkvalitnit přepravu osob uvnitř PMO
  • Posílit preferenci hromadné dopravy
  • Zvýšit regionální mobilitu napojením na infrastrukturu TEN-T
  • Snížit negativní vlivy dopravy na životní prostředí
 • Prioritní oblast 2: Ochrana před přírodními riziky
  • Zabezpečit území před následky povodní
 • Prioritní oblast 3: Dostupné a kvalitní školství
  • Zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání
  • Zvýšit kapacitu a kvalitu vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky trhu práce

Realizace strategie ITI PMO

Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti bude realizována z těchto zdrojů:

 • IROP (Integrovaný regionální operační program)
 • OPPPR (Operační program Praha – pól růstu ČR)
 • OPŽP (Operační program Životní prostředí)

Předpokládá se čerpání dotací z OP v celkové výši přes 4,6 miliard korun.

Integrovaná strategie ITI PMO je koncipována jako nástroj pro rozvoj zázemí hl. m. Prahy. Většina rozvojových intervencí bude tedy realizována primárně v zázemí aglomerace, tedy ve Středočeském kraji.

 

 

 

 

 

STRATEGICKÝ DOKUMENT ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

Strategický dokument popisující integrovanou strategii ITI PMO obsahuje následující části:

 • popis území ITI PMO a zdůvodnění jeho výběru;
 • analytickou část (socioekonomická analýza, analýza stakeholderů, analýza problémů a potřeb, SWOT analýza);
 • strategickou část (stanovení vize, globálního cíle, prioritních oblastí, strategických cílů, specifických cílů a opatření; koincidenční matice; vazba na horizontální témata; vazba na strategické dokumenty);
 • implementační část (popis řízení, popis realizace partnerské spolupráce, monitorování a hodnocení plnění strategie ITI PMO).

Aktuální verze dokumentu je k dispozici ke stažení zde.

 

 

 

 

 

KONTAKTY

Koordinátorka ITI Pražské metropolitní oblasti pro Středočeský kraj:

Mgr. Martina Vycudilíková Outlá
e-mail: vycudilikova@ipr.praha.eu