Dokumenty České republiky

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení klíčové dokumenty regionální politiky, které vydala ministerstva nebo jiné státní orgány České republiky.

Seznam dokumentů ke stažení:

 

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR NA OBDOBÍ 2014-2020

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020 je základním koncepčním dokumentem státu v oblasti regionálního rozvoje.

Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje.

Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Verze: duben 2013
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

 

 

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) se zaměřuje na koordinaci intervencí na národní a regionální úrovní s cílem zajistit prostřednictvím aktivit financovaných z programů ESI fondů cílenou podporu vyváženého rozvoje území.

Obsahem dokumentu je identifikace územních průmětů intervencí relevantních programů ESI fondů.

V září 2015 byla vydána nová, aktualizovaná verze NDÚD.

Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Verze: verze 2 (září 2015)
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

 

 

METODIKA VYHODNOCENÍ SRR 2014-2020

Metodika vychází z potřeb Akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje ČR, a to především z kapitoly 6 – Monitorování, hodnocení a aktualizace akčního plánu realizace SRR. Zde je uvedeno, že monitorování Akčního plánu bude jedním z podkladů pro hodnocení SRR a metodika vyhodnocení bude samostatným dokumentem, který stanoví rovněž indikátory.

Metodiku vyhodnocení SRR 2014-2020 připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s Pracovní skupinou k Akčnímu plánu Strategie regionálního rozvoje.

Metodiku tvoří dva dokumenty – text metodiky a tabulka s indikátory.

Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Verze: leden 2016
Odkazy ke stažení: Metodika – text (formát PDF)

Metodika – indikátory (tabulka v Excelu)

 

 


ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚZEMNÍ DIMENZE ZA ROK 2015

Zpráva o plnění územní dimenze za 2015 byla zpracována v souladu s Národním dokumentem o územní dimenzi (NDÚD), který předpokládá její vznik vždy k 31. 1. každého kalendářního roku.

Zpráva sleduje stav realizace územní dimenze dle jednotlivých specifických cílů programů ESI fondů, u nichž byla identifikována územní dimenze v NDÚD, a pokrok jednotlivých strategií integrovaných nástrojů včetně postupu realizace jejich časového a finančního harmonogramu a současně harmonogramu plnění indikátorů.

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2015 nebyly realizovány v rámci ESI fondů žádné projekty, je zpráva za toto období založena na analýze souladu vyhlášených výzev s NDÚD.

Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Verze: vydáno 2016
Odkazy ke stažení: ve formátu PDF zde