Dokumenty České republiky

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení klíčové dokumenty regionální politiky, které vydala ministerstva nebo jiné státní orgány České republiky.

Seznam dokumentů:

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2021+

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+ je základním koncepčním dokumentem státu v oblasti regionálního rozvoje. Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje.

Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Odkaz: web MMR

ÚZEMNÍ DIMENZE V OPERAČNÍCH PROGRAMECH 2021+

Dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+ (dále „ÚDOP“) představuje nástroj regionální politiky při (územním) usměrňování podpory z programů financovaných z fondů politiky soudržnosti EU (dále „fondů EU“). Opírá se o ustanovení relevantní evropské legislativy pro politiku soudržnosti v programovém období 2021-2027. ÚDOP je obdobou Národního dokumentu k územní dimenzi implementovaného v programovém období 2014–2020.

Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Odkaz ke stažení: ve formátu PDF zde

METODIKA VYHODNOCENÍ SRR 2021+

Základní principy vyhodnocování a monitoringu jsou popsány ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, v implementační části (od kap. 4.6).

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚZEMNÍ DIMENZE

Zpráva sleduje stav realizace územní dimenze dle jednotlivých specifických cílů programů ESI fondů, u nichž byla identifikována územní dimenze v Národním dokumentu k územní dimenzi (dále jen „NDÚD“) a dále souhrnně pokrok jednotlivých typů integrovaných nástrojů včetně postupu realizace jejich finančního harmonogramu a současně harmonogramu plnění indikátorů.

V úvodních kapitolách zpráva popisuje činnosti segmentů systému koordinace územní dimenze, a to zejména Národní stálé konferenci (dále jen „NSK“, souhrnně regionálním stálým konferencím a jejich pracovním skupinám nebo řídicím orgánům a komunikaci s NSK a RSK (dále jen „RSK“).

Stejně jako v předchozí zprávě pro rok 2015 je uveden přehled výzev popisující především způsob zohlednění územní dimenze a hodnocení s předpokladem stanoveným NDÚD. Pro období za rok 2016 lze oproti předchozí zprávě analyzovat územní rozložení schválených projektů dle jednotlivých programů ESI fondů. Je však nutné dodat, že vypovídací hodnota zjištěných výsledků této analýzy je do značné míry omezena z důvodu často chybějících údajů o místu realizace projektu až do úrovně obcí.

Zpráva o plnění územní dimenze a z ní plynoucí výsledky o stavu plnění je předávána Národní stálé konferenci, jednotlivým regionálním stálým konferencím a řídicím orgánům. Zpráva slouží také jako podklad pro zpracování zprávy o implementaci Dohody o Partnerství.

Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Verze: 2017
Odkazy ke stažení: ve formátu PDF zde


AKČNÍ PLÁN SRR 23-24
Akční plán SRR ČR 2023–2024 byl schválen vládou ČR usnesením č. 1045 ze dne 14. 12. 2022. Akční plán je druhým implementačním dokumentem SRR ČR 2021+ a Koncepce rozvoje venkova. Dokument se zaměřuje na témata, která je zapotřebí uchopit z národní úrovně. Dále cílí na témata, která vyžadují různá řešení v různých typech území nebo s odlišnými územními důsledky. Součástí dokumentu je vyhodnocení prvního Akčního plánu SRR 2021–2022, které bylo provedeno za jednotlivé územní cíle. Akční plán rovněž na základě aktuálních dat potvrzuje vymezení státem podporovaných regionů (tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených území).

Původce: Ministerstvo pro místní rozvoj
Odkaz: web MMR