Slovníček

zkratka / termín význam
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny
APIV Akční plán inkluzivního vzdělávání
APZ Aktivní politika zaměstnanosti
ASZ Agentura pro sociální začleňování
CBA Analýza nákladů a přínosů (Cost-benefit analysis)
CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR
CLLD Komunitně vedený místní rozvoj
Dohoda o partnerství 2014–2020 Dokument vypracovaný členským státem EU, který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání ESI fondů za účelem naplňování strategie Evropa 2020 na základě vydefinovaných národních priorit.

V kontextu ČR jde o dokument o dohodě mezi ČR a Evropskou unií (Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 České republiky), který byl schválen Evropskou komisí 26.srpna 2014 a který je založen na důsledné analýze současné sociální a ekonomické situace, ekonomických trendů a potřeb České republiky, na jejichž základě jsou stanoveny priority pro financování v letech 2014–2020 při současném sledování naplňování společných cílů EU. Ke stažení zde.

DT dotační titul
EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund, anglická zkratka ERDF)
EIPP Evropský portál investičních projektů (European Investment Project Portal)
ERDF European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj, česká zkratka EFRR)
ES Evropská společenství
ESF Evropský sociální fond
ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy
EU Evropská unie
Integrovaná územní investice (ITI) Integrovaný nástroj pro metropolitní oblasti. V rámci Středočeského kraje se jedná o ITI Pražské metropolitní oblasti.
integrovaný nástroj Speciální mechanismus pro zacílení finančních prostředků EU, který umožňuje vícefondové financování komplexnějších projektových záměrů. V programovém období EU 2014-2020 jsou k dispozici tři typy integrovaných nástrojů: ITI (Integrovaná územní investice), IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) a CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj). Uvedené integrované nástroje nepokrývají celé území České republiky.
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Integrovaný nástroj. V rámci Středočeského kraje se jedná o IPRÚ Mladé Boleslavi.
IPRÚ Integrovaný plán rozvoje území
IROP Integrovaný regionální operační program
ITI Integrovaná územní investice
ITS inteligentní dopravní systémy (intelligent transportation systems)
IZS integrovaný záchranný systém
KAP Krajský akční plán
KHK Krajská hospodářská komora
KHK Stč Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) Statistické územní jednotky EU vytvořené pro účely Evropského statistického úřadu a pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. Kraje ČR odpovídají úrovni NUTS 3.
KPSVL Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Integrovaný nástroj. Jeho nositeli jsou Místní akční skupiny (MAS)
Krajský akční plán (KAP) plán rozvoje pro oblast středních a vyšších odborných škol
KÚSK Krajský úřad Středočeského kraje
KZOS Krajské zdravotnické operační středisko
LHP Lesní hospodářský plán
MAP Místní akční plán
MAS Místní akční skupiny
Místní akční plán (MAP) plán rozvoje pro oblast základních a mateřských škol
Místní akční skupiny (MAS) Na politickém rozhodování nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Místní akční skupiny realizují strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MSP malé a střední podniky; malé a střední podnikání
Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) Dokument ČR, který se zaměřuje na koordinaci intervencí na národní a regionální úrovní s cílem zajistit cílenou podporu vyváženého rozvoje území prostřednictvím aktivit financovaných z programů ESI fondů. Obsahem dokumentu je identifikace územních průmětů intervencí relevantních programů ESI fondů. Ke stažení zde.
Národní RIS3 strategie Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, nový strategický dokument, jehož přípravou je na základě usnesení vlády č. 809 z roku 2013 pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Příprava a implementace RIS3 strategie je jednou z předběžných podmínek pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací v příštím programovém období 2014–2020 a jedná se tedy o nutnou předběžnou podmínku ve smyslu usnesení vlády č. 182 z roku 2014 relevantní pro operační programy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a OP Praha – pól růstu ČR v gesci Magistrátu hl. m. Prahy.
Národní stálá konference (NSK) Platforma přispívající k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci integrovaných nástrojů a realizaci územní dimenze Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů. Více zde.
NDÚD Národní dokument k územní dimenzi
NNO nestátní nezisková organizace
NSK Národní stálá konference
NUTS Klasifikace územních statistických jednotek (Nomenclature des Unites Territoriales Statistique)
OP Operační program
Operační program Základní dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority z prostředků z rozpočtu EU, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii EU. Pro účely tohoto portálu jsou Operačním programem myšleny programy financované z ESI fondů v programovém období 2014-2020.
OPPPR Operační program Praha – pól růstu ČR
OPD Operační program Doprava
OPPIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPVAVPI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (2007-2013)
OPVVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ Operační program Zaměstnanost
OPŽP Operační program Životní prostředí
ORP obec s rozšířenou působností
OZE obnovitelné zdroje energie
PCO Platební a certifikační orgán
RAP Regionální akční plán
Regionální akční plán (RAP) Základní dokument pro činnost Regionální stálé konference, který je zhotovený na základě principu partnerství pro realizaci územní dimenze ESI fondů v územních obvodech krajů ČR a národních finančních zdrojů s cílem naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. Aktuální verze RAP Středočeského kraje ke stažení zde.
Regionální stálá konference (RSK) Platforma, která zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 ve správním obvodu určitého kraje formou přípravy, realizace a vyhodnocování plnění Regionálních akčních plánů, včetně části financované ESI fondy 2014 – 2020 pro územní obvod jednotlivých krajů (NUTS 3). Regionální stálá konference v případě potřeby reaguje na požadavky Národní stálé konference. Více zde.
RIS Regionální informační servis
RIS3 Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci)
RSK Regionální stálá konference
řídicí orgán (ŘO) Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění OP v souladu se zásadami řádného finančního řízení. V kontextu ČR jsou řídicími orgány většinou ministerstva.
ŘO řídicí orgán
SC specifický cíl (operačního programu)
SCLLD strategie komunitně vedeného místního rozvoje
SčK Středočeský kraj
SIC Středočeské inovační centrum
SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky
SMS ČR Sdružení místních samospráv České republiky
SPOV Spolek pro obnovu venkova
SPRSS Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
SRR Strategie regionálního rozvoje
Strategie regionálního rozvoje (SRR) ČR 2014 – 2020 Základní koncepční dokument ČR v oblasti regionálního rozvoje. Dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje. Ke stažení zde.
SVL sociálně vyloučené lokality
SWOT analýza nástroj pro identifikaci rizik (strengths – silné stránky; weaknesses – slabé stránky; opportunities – příležitosti; threats – hrozby)
SZT soustavy zásobování teplem
TEN-T Transevropská dopravní síť (Trans-European Transport Networks)
Transevropská dopravní síť (TEN-T) síť silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest Evropské unie
ÚP Úřad práce
ÚSC územní samosprávné celky
územní dimenze Strategie pro realizaci priorit a opatření u většiny programů financovaných z ESI fondů s ohledem na regionální diferenciace za účelem docílení efektivnější podpory konkurenceschopnosti, řešení sociální a environmentálních aspektů.

V kontextu regionů ČR jde zejména o řešení prohlubujících se regionálních rozdílů v ekonomické a sociální výkonosti a jejich následnou prostorovou koncentraci s negativními projevy zejména v míře nezaměstnanosti, snížení ekonomické a životní úrovně a zhoršující se sociální situaci obyvatel.
Podrobné vysvětlení principu územní dimenze zde.

VaV výzkum a vývoj
VaVaI výzkum, vývoj a inovace
ZCHÚ zvláště chráněné území
ZoR zpráva o realizaci
ZS zprostředkující subjekt
ZÚR zásady územního rozvoje
ZZS zdravotnická záchranná služba
ŽoP žádost o platbu