Regionální akční plán (RAP)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O RAP

Co je to RAP?

Regionální akční plán (RAP) představuje nástroj politiky regionálního rozvoje ČR, který je určen výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech (ukotveno v Dohodě o partnerství). RAP nepatří mezi integrované územní nástroje (ITI a CLLD).

Metodika zpracování a implementace RAP je stanovena Metodickým pokynem pro integrované nástroje a regionální akční plány.

Na základě konsenzu klíčových územních partnerů a řídících orgánů napříč celou ČR, řeší RAP vybraná plošná témata v rámci IROP:

 • Vzdělávání – střední školství, speciální školy
 • Regionální doprava – silnice II. třídy
 • Deinstitucionalizace sociálních služeb
 • Investice do rozvoje zdravotnické záchranné služby

Alokace pro jednotlivé oblasti a kraje, byly vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče.

 • Střední školství: Žáci a studenti SŠ, konzervatoří a VOŠ celkem podle stavu k 30. 9. 2020, resp. k 31. 10. 2020 u VOŠ.
 • Silnice II. třídy: Průměr ze součtu délky silnic II. třídy v rámci prioritní sítě IROP II a celkové délky silnic II. třídy v krajích.
 • Zdravotnická záchranná služba: Počet výjezdových základem a výjezdových skupin (50 : 50).
 • Deinstitucionalizace sociálních služeb: Dle tabulky projektů projednané po dohodě s MPSV, MMR-IROP a AKČR.

RAP představuje nástroj na minimalizaci nevyčerpaných finančních prostředků na přípravu projektových žádostí a sladění nabídky alokace s poptávkou.

Důvody realizace RAP v období EU 2021+:

 • podílí se na naplňování intervencí EU s územní dimenzí;
 • je nástrojem pro naplňování územních cílů SRR 21+;
 • přispěje ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území kraje;
 • zefektivnění čerpání fondů EU pro rozvoj území kraje.

Role RSK ve vztahu k RAP 21+:

 • RSK schvaluje jednotlivé aktivity RAP;
 • pracovní skupiny RSK projednávají jednotlivé aktivity RAP;
 • sekretariát RSK kompletuje a zpracovává RAP.

Synergické vazby jsou v RAP sledovány v rámci:

 • Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti a ITI Mladá Boleslav;
 • Strategie CLLD ve Středočeském kraji;
 • Místní akční plány vzdělávání (MAP) ve Středočeském kraji;
 • Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+);
 • Regionální inovační strategie (RIS3) Středočeského kraje.

Metodická východiska RAP:

 • RSK schvaluje dokument RAP a Seznamy projektů dle aktivit RAP.
 • Seznamy projektů budou obsahovat projekty s uvedením odhadu výše celkových výdajů, způsobilých výdajů ERDF, naplňování indikátorů v dané výzvě IROP, harmonogramu realizace, stav připravenosti projektu k realizaci (např. projektová dokumentace, stavební povolení). Seznam projektů bude obsahovat projekty ve výši stanovené alokace a zároveň i náhradní projekty v rozsahu 130% alokace EFFR.
 • Administrace a hodnocení projektů je zcela v kompetenci ŘO IROP (ten nastavuje výzvy – harmonogram a kritéria).
 • Výzvy, u nichž je požadován soulad s RAP, jsou považovány za výzvy naplňující územní dimenzi.