Regionální akční plán (RAP)

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O RAP

Regionální akční plány (RAP) jsou novými nástroji politiky regionálního rozvoje ČR. Plány RAP jsou realizované na území jednotlivých krajů a spravované jejich Regionálními stálými konferencemi. Společnou klíčovou úlohou plánů RAP v programovém období EU 2014 – 2020 je naplňování územní dimenze (ukotvené v Dohodě o partnerství) a cílů Strategie regionálního rozvoje (SRR) ČR 2014 – 2020 (základního koncepčního dokumentu ČR v oblasti regionálního rozvoje).

 • RAP je základním nástrojem, který provazuje aktivity, realizované v rámci územní dimenze operačních programů a Programu rozvoje venkova, s ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovanými jednotlivými aktéry na území krajů.
 • RAP rovněž provazuje potřeby strategického rozvoje území kraje s národní úrovní.
 • RAP slouží Regionální stálé konferenci ke koordinaci územního a integrovaného přístupu k využití Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) v krajích České republiky.
 • Zpracování RAP zajišťuje Sekretariát Regionální stálé konference, a to na základě:
  • podkladů územních partnerů zapojených v Regionální stálé konferenci;
  • podkladů dalších aktérů regionálního a místního rozvoje;
  • metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.
 • RAP je zpracován v územním obvodu každého kraje a obsahuje aktivity a cíle, kterými se budou realizovat a naplňovat tematické cíle a hlavní výsledky, priority a opatření operačních programů.
 • RAP konkretizuje podobu možného využití ESI fondů a vlastních zdrojů v oblastech s územní dimenzí (tzn. že nezahrnuje všechny specifické cíle operačních programů).
 • RAP slouží jako významný podklad pro řídicí orgány operačních programů při zjišťování absorpční kapacity a zacilování výzev v oblastech s územní dimenzí. Zahrnutí aktivity v RAP však není podmínkou čerpání z operačních programů.
 • Tvorba RAP je založena na principech tzv. bottom-up přístupu (zdola nahoru), tzn. na základě znalosti konkrétních projektových záměrů z území kraje.
 • Základní položkou RAP je aktivita (položka sdružující obdobný typ projektů).
 • RAP je živý dokument, který bude doplňován o nové podněty a projektové záměry.

 

 

PRINCIPY RAP

Pro každou aktivitu RAP jsou identifikovány:

 • vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR;
 • nositelé a stručné zdůvodnění aktivit;
 • zdroje financování (ESIF fondy / mimo ESIF fondy);
 • finanční plán (období 2015–2016 / 2017–2020);
 • indikátory (plnění indikátorů ESIF fondů);
 • využívání integrovaných nástrojů ITI (Integrované územní investice) a CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj)
 • vazby na koncepční dokumenty kraje.

Klíčovými položkami RAP jsou:

 • specifikace aktivit s územní dimenzí (tj. s vazbou na plnění SRR), vhodných pro financování z operačních programů ESI fondů 2014-2020;
 • vazba aktivit na specifické cíle operačních programů;
 • finanční náročnost aktivit;
 • nositelé/příjemci aktivit;
 • výběr indikátorů operačních programů, určení cílových hodnot.

RAP vychází z potřeb kraje a navazuje na relevantní strategie:

 • program rozvoje kraje 2014 – 2020;
 • strategie na národní úrovni a na úrovni kraje (školství, doprava, sociální služby, životní prostředí, podpora podnikání);
 • národní a krajské Strategie inteligentní specializace (RIS 3);
 • strategické dokumenty na úrovni obcí s rozšířenou působností/obcí;

RAP zahrnuje:

 • ITI (Integrované územní investice)
 • IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území)
 • MAS (Místní akční skupiny)
 • KAP (Krajský akční plán)
 • MAP (Místní akční plán)

Tematické zaměření RAP
V návaznosti na SRR ČR 2014–2020, operační programy ESI fondů 2014-2020 a strategické dokumenty platné pro území kraje se bude RAP Středočeského kraje zaměřovat na tato témata:

 • oblast sociálních služeb a obecně podpora uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením;
 • posílení komunitního života a zapojení lokálních aktérů (MAS);
 • oblast školství (zkvalitnění výuky a rozvoj infrastruktury a kapacit MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ, podpora inkluze, celoživotní vzdělávání na VŠ);
 • oblast dopravy (veřejná doprava, cyklodoprava, vodní cesty, TEN-T);
 • oblast výzkumu a vývoje (podpora výzkumu a spolupráce s podniky a VŠ);
 • oblast životního prostředí (přírodní dědictví, protipovodňová opatření, snižování emisí, odstraňování ekologických zátěží);
 • revitalizace a obnova kulturních památek ČR;
 • podpora malého a středního podnikání a pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu.

 

 

AKTUÁLNÍ VERZE RAP STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Aktualizovaná verze Regionálního akčního plánu Středočeského kraje pro rok 2017 byla schválena na 13. zasedání RSK Středočeského kraje dne 18. září 2017.

Regionální akční plán Středočeského kraje se skládá z tabulkové a textové části a přílohy.

Aktuální verze RAP Středočeského kraje je k dispozici ke stažení zde.