Regionální akční plán (RAP)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O RAP

Co je to RAP?

Regionální akční plán (RAP) představuje nástroj politiky regionálního rozvoje ČR, který je určen výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech (ukotveno v Dohodě o partnerství). RAP nepatří mezi integrované územní nástroje (ITI a CLLD).
Na základě konsenzu klíčových územních partnerů a řídících orgánů napříč celou ČR, řeší RAP vybraná plošná témata v rámci IROP:

 • Vzdělávání – střední školství, speciální školy
 • Regionální doprava – silnice II. třídy
 • Deinstitucionalizace sociálních služeb
 • Investice do rozvoje zdravotnické záchranné služby

Alokace pro jednotlivé oblasti a kraje, byly vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče.
RAP představuje nástroj na minimalizaci nevyčerpaných finančních prostředků na přípravu projektových žádostí a sladění nabídky alokace s poptávkou.

Důvody realizace RAP v období EU 2021+:

 • podílí se na naplňování intervencí EU s územní dimenzí;
 • je nástrojem pro naplňování územních cílů SRR 21+;
 • přispěje ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území kraje;
 • zefektivnění čerpání fondů EU pro rozvoj území kraje.

Role RSK ve vztahu k RAP 21+:

 • RSK schvaluje jednotlivé aktivity RAP;
 • pracovní skupiny RSK projednávají jednotlivé aktivity RAP;
 • sekretariát RSK kompletuje a zpracovává RAP.

Synergické vazby jsou v RAP sledovány v rámci:

 • Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti a ITI Mladá Boleslav;
 • Strategie CLLD ve Středočeském kraji;
 • Místní akční plány vzdělávání (MAP) ve Středočeském kraji;
 • Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+);
 • Regionální inovační strategie (RIS3) Středočeského kraje.

Metodická východiska RAP:

 • RSK schvaluje dokument RAP a Seznamy projektů dle aktivit RAP.
 • Seznamy projektů budou obsahovat projekty s uvedením odhadu výše celkových výdajů, způsobilých výdajů ERDF, naplňování indikátorů v dané výzvě IROP, harmonogramu realizace, stav připravenosti projektu k realizaci (např. projektová dokumentace, stavební povolení). Seznam projektů bude obsahovat projekty ve výši stanovené alokace a zároveň i náhradní projekty v rozsahu 130% alokace EFFR.
 • Administrace a hodnocení projektů je zcela v kompetenci ŘO IROP (ten nastavuje výzvy – harmonogram a kritéria).
 • Výzvy, u nichž je požadován soulad s RAP, jsou považovány za výzvy naplňující územní dimenzi.

AKTUÁLNÍ VERZE RAP STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Aktualizovaná verze Regionálního akčního plánu Středočeského kraje pro rok 2017 byla schválena na 13. zasedání RSK Středočeského kraje dne 18. září 2017.

Regionální akční plán Středočeského kraje se skládá z tabulkové a textové části a přílohy.

Aktuální verze RAP Středočeského kraje je k dispozici ke stažení zde.