Úvodní informace o RSK

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE (RSK)

Regionální stálá konference je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, jež je zastoupené představiteli členských institucí včetně orgánů veřejné správy. Činnosti a principy Regionální stálé konference lze stručně popsat takto:

 • Regionální stálá konference je založena a řízena na principu partnerství.
 • V Regionální stálé konferenci probíhá komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje v daném území.
 • Regionální stálá konference řídí Regionální akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2027.
 • Regionální stálá konference představuje komunikační, plánovací a koordinační platformu, která pomocí Regionálního akčního plánu definuje společnou představu o potřebách a skutečnosti směřování Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů) a národních zdrojů do území (tematicky, územně).
 • Regionální stálá konference projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu zejména pro individuální projekty naplňující územní dimenzi v programech ESI fondů a toto komunikuje prostřednictvím svého zástupce v Národní stálé konferenci (NSK).
 • Regionální stálá konference je prakticky jedinou oficiální možností, jak mohou jednotlivé kraje promlouvat do zacílení výzev z jednotlivých operačních programů pro svá území.
 • Cílem jednání Regionální stálé konference je rozhodovat na základě konsenzu v souladu s potřebami regionu.
 • Regionální stálá konference nemá právní subjektivitu, nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje a neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů ESI fondů v České republice.
 • Regionální stálá konference Středočeského kraje je složena z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupující občanskou společnost (územní partneři) v rámci Středočeského kraje.

Pro Středočeský kraj působí Regionální stálá konference Středočeského kraje.

Činnost Regionální stálé konference Středočeského kraje byla podpořena v rámci projektů:
– Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000059
– Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2018 – 2020 z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000135
– Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2020 – 2022 z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000226
– Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2022 – 2023 z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000291
– Zajištění činností RSK pro území Středočeského kraje 2024 – 2025 z Operačního programu Technická pomoc, reg. č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000127

Projekt je zaměřen na zajištění a podporu činnosti sekretariátu Regionální stálé konference a absorpční kapacity pro území Středočeského kraje. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin RSK. Aktivity projektu jsou zejména personální zajištění sekretariátu RSK Středočeského kraje, zajištění zasedání RSK, zajištění komunikace se členy RSK a pracovních skupin, sledování a podpora absorpční kapacity území kraje a další.

Cílem projektu je efektivní zajištění činnosti a chodu RSK pro území Středočeského kraje. Konkrétní cíle projektu jsou koordinace veškerých činností spojených se zasedáním a chodem RSK, sledování a podpora absorpční kapacity regionu, zefektivnění čerpání a cílení podpory z evropských a národních fondů do území Středočeského kraje a zefektivnění komunikace a spolupráce s ostatními platformami a s dalšími aktéry regionálního rozvoje.

NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE (NSK)

V programovém období 2021-2027 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (NSK). NSK je nástupce Pracovní skupiny k integrovaným přístupům a územní dimenzi.

 • NSK přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a územních partnerů při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů.
 • NSK – na základě podkladů od jednotlivých RSK a od nositelů integrovaných nástrojů – zpracovává doporučení pro nastavení harmonogramu specifických výzev a výzev pro integrované projekty, včetně jejich územního, případně věcného zacílení.
 • Tato doporučení jsou pak prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj projednávána s řídicími orgány na platformách určených pro přípravu harmonogramu výzev, a to rovněž s ohledem na řízení případných synergických/komplementárních vazeb.

ČLENOVÉ RSK STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Kompletní aktuální seznam členů a náhradníků Regionální stálé konference Středočeského kraje je k dispozici ke stažení ve formátu PDF zde.