Pracovní skupiny

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍCH SKUPINÁCH RSK

Pracovní skupiny jsou zřizovány pro tematické oblasti určené pro realizaci Regionálního akčního plánu a jsou složeny z členů určených Regionální stálou konferencí, a to tak, aby v nich byli reprezentováni partneři z řad územních samosprávných celků, podnikatelských subjektů a neziskových organizací a další relevantní partneři se zaměřením na činnosti v dané tematické oblasti. Pracovní skupina má na starosti tyto činnosti:

  • vydává doporučení pro Regionální stálou konferenci týkající se realizace Regionálního akčního plánu;
  • doporučuje Regionální stálé konferenci návrhy na změnu Regionálního akčního plánu;
  • posuzuje míru dopadu věcného zaměření Regionálního akčního plánu na rozvoj území Středočeského kraje;
  • prostřednictvím svých členů sleduje přípravu strategií a projektů, které by mohly ovlivnit realizaci Regionálního akčního plánu;
  • prostřednictvím svých členů se v rámci svých možností podílí na propagaci aktivit realizovaných Regionální stálou konferencí;
  • navrhuje řešení identifikovaných problémů;
  • snaží se (na základě konsensu) dojít ke zpracování souboru projektů naplňujících příslušné opatření v celém svém rozsahu;
  • plní dle potřeby další úkoly související s realizací Regionálního akčního plánu.

PRACOVNÍ SKUPINA CESTOVNÍ RUCH

Náplní činnosti Pracovní skupiny Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního ruchu ve Středočeském kraji a destinační management v kraji. V souvislosti s Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech pracovní skupina také hodnotí žádosti o podporu z hlediska souladu se strategickými dokumenty.

Dokumenty Pracovní skupiny Cestovní ruch naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA INFRASTRUKTURA

Náplň činnosti PS Infrastruktura je účast na tvorbě a aktualizaci Regionálního akčního plánu nejen v oblasti dopravy. Kromě toho řeší další témata, jako např. odpadové hospodářství, problematiku energetického managementu, cirkulární ekonomiky, internetové konektivity aj. PS rovněž shromažďuje podklady a problematické okruhy z procesního hlediska, metodiky a projednává zaměření a alokace v oblastech operačních programů (dále jen „OP“) a národních dotačních titulů (dále jen „NDT“). Ve vztahu k OP má pracovní skupina získávat informace o absorpční kapacitě, získávat předpokládané záměry v rámci OP a mapovat prioritní problémy, které nejsou kryté z dotací OP ani NDT. Pracovní skupina v lednu roku 2024 ukončila činnost.
Dokumenty Pracovní skupiny Infrastruktura naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO VÝZKUM A INOVACE

Činnost PS Věda a výzkum nahradily aktivity Středočeského inovačního centra a Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje. Podle nového statutu a jednacího řádu přebírá činnost této pracovní skupiny Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje.

PRACOVNÍ SKUPINA VENKOV

Náplň činnosti Pracovní skupiny Venkov tvoří diskuze o dílčích tématech souvisejících s venkovským prostorem (doprava, kanalizace a čističky odpadních vod, regionální školství, venkovské památky apod.); identifikace nejožehavějších problémů, se kterými se potýkají obce ve venkovském prostoru Středočeského kraje; navrhování řešení problémů a podnětů pro Středočeský kraj a Regionální stálou konferenci; navrhování změn a doporučení, která se týkají Regionálního akčního plánu.
Dokumenty Pracovní skupiny Venkov naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ

Náplní činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání je mj. tvorba a aktualizace Regionálního akčního plánu v oblasti Středního školství.
Dokumenty Pracovní skupiny Vzdělávání naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI

Činnost PS Zdravotnictví a sociální věci se sestává především z diskusí o prioritních problémech na pomezí, kde se střetává sociální a zdravotní péče. Upozorňuje na hlavní obtíže a přináší cenné podněty a zpětnou vazbu z praxe. PS rovněž shromažďuje podklady pro aktualizaci Regionálního akčního plánu a mapuje absorpční kapacitu a bílá místa národních dotačních titulů a operačních programů.
Dokumenty Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

PRACOVNÍ SKUPINA ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hlavními tématy této pracovní skupiny jsou komunitní energetika, cirkulární ekonomika, odpadové hospodářství a životní prostředí. Členská základna této Pracovní skupiny byla sestavena z odborníků na dotčená odvětví, aby docházelo k věcné diskuzi z mnoha úhlů pohledů nad projednávanou problematikou. Skupina si dala za cíl vydávat doporučení týkající se Územní energetické koncepce, Strategie rozvoje kraje a dalších strategických dokumentů a koncepcí obsažených témat. Pracovní skupina Energetika a životní prostředí volně navazuje na Pracovní skupinu Infrastruktura, jejíž činnost byla v lednu roku 2024 ukončena.
Dokumenty Pracovní skupiny Energetika a životní prostředí naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.