Pracovní skupiny

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRACOVNÍCH SKUPINÁCH RSK

Pracovní skupiny jsou zřizovány pro tematické oblasti určené pro realizaci Regionálního akčního plánu a jsou složeny z členů určených Regionální stálou konferencí, a to tak, aby v nich byli reprezentováni partneři z řad územních samosprávných celků, podnikatelských subjektů a neziskových organizací a další relevantní partneři se zaměřením na činnosti v dané tematické oblasti. Pracovní skupina má na starosti tyto činnosti:

  • vydává doporučení pro Regionální stálou konferenci týkající se realizace Regionálního akčního plánu;
  • doporučuje Regionální stálé konferenci návrhy na změnu Regionálního akčního plánu;
  • posuzuje míru dopadu věcného zaměření Regionálního akčního plánu na rozvoj území Středočeského kraje;
  • prostřednictvím svých členů sleduje přípravu strategií a projektů, které by mohly ovlivnit realizaci Regionálního akčního plánu;
  • prostřednictvím svých členů se v rámci svých možností podílí na propagaci aktivit realizovaných Regionální stálou konferencí;
  • navrhuje řešení identifikovaných problémů;
  • snaží se (na základě konsensu) dojít ke zpracování souboru projektů naplňujících příslušné opatření v celém svém rozsahu;
  • plní dle potřeby další úkoly související s realizací Regionálního akčního plánu.

 

 

PRACOVNÍ SKUPINA CESTOVNÍ RUCH

Náplní činnosti Pracovní skupiny Cestovní ruch je zejména podpora a rozvoj tuzemského i zahraničního cestovního ruchu ve Středočeském kraji a problematika destinačního managementu v kraji. V souvislosti s Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech také pracovní skupina hodnotí žádosti o podporu z hlediska souladu se strategickými dokumenty.

První jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 20. dubna 2016.

Druhé jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 24. května 2016.

Třetí jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 29. června 2016.

Čtvrté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 22. září 2016.

Páté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 15. prosince 2016.

Šesté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 13. února 2017.

Sedmé jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 14. března 2017.

Osmé jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 11. května 2017.

Deváté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 18. července 2017.

Desáté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 13. listopadu 2017.

Jedenácté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 28. února 2018.

Dvanácté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 12. června 2018.

Třinácté jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch se uskutečnilo 3. prosince 2018.

Dokumenty Pracovní skupiny Cestovní ruch naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

 

 

PRACOVNÍ SKUPINA INFRASTRUKTURA

Podrobný rozpis náplně činnosti Pracovní skupiny Infrastruktura se připravuje.

První jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo 14. září 2016.

Druhé jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo 8. listopadu 2018.

Třetí jednání Pracovní skupiny Infrastruktura se uskutečnilo 22. ledna 2019.

Dokumenty Pracovní skupiny Infrastruktura naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

 

PRACOVNÍ SKUPINA VĚDA A VÝZKUM

Podrobný rozpis náplně činnosti Pracovní skupiny Věda a výzkum se připravuje.

První jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum se uskutečnilo 12. dubna 2017.

Druhé jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum se uskutečnilo 5. června 2017.

Třetí jednání Pracovní skupiny Věda a výzkum se uskutečnilo 24. ledna 2018.

Dokumenty Pracovní skupiny Věda a výzkum naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

 

PRACOVNÍ SKUPINA VENKOV

Náplň činnosti Pracovní skupiny Venkov tvoří diskuze dílčích témat souvisejících s venkovským prostorem (doprava, kanalizace a čističky odpadních vod, regionální školství, venkovské památky apod.); identifikace nejožehavějších problémů, se kterými se potýkají obce ve venkovském prostoru Středočeského kraje; navrhování řešení problémů a podnětů pro Středočeský kraj a Regionální stálou konferenci; navrhování změn a doporučení, která se týkají Regionálního akčního plánu.

První jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo 31. května 2016.

Druhé jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo 13. července 2016.

Třetí jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo 15. září 2016.

Čtvrté jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo 3. listopadu 2016.

Páté jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo 19. ledna 2017.

Šesté jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 28. března 2017.

Sedmé jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 22. června 2017.

Osmé jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 26. ledna 2018.

Deváté jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 17. dubna 2018.

Desáté jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 19. června 2018.

Jedenácté jednání Pracovní skupiny Venkov se uskutečnilo dne 27. listopadu 2018.

Dokumenty Pracovní skupiny Venkov naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

 

PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ

Náplní činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání je vytvoření Krajského akčního plánu (KAP) pro Středočeský kraj, tj. plánu pro rozvoj středního a vyššího odborného školství v tomto kraji.

KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP je zpracováván ve spolupráci s územními partnery a ve spolupráci s odborným garantem KAP.

V říjnu 2015 proběhla nominace členů do Pracovní skupiny Vzdělávání.

Činnost Pracovní skupiny Vzdělávání je od prosince 2015 realizována v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ukončení projektu je plánováno v roce 2021. Hlavním výstupem projektu bude Krajský akční plán vzdělávání v roce 2018 a 2021.

První jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo 11. února 2016.

Druhé jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo 15. června 2016.

Třetí jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo 10. listopadu 2016.

Čtvrté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo na 16. prosince 2016.

Páté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání se uskutečnilo na 11. prosince 2017.

Šesté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo formou korespondenčního hlasování ve dnech 7. – 19. června 2018.

Dokumenty Pracovní skupiny Vzdělávání naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.

Webové stránky projektu byly spuštěny v dubnu 2016 na adrese kap-stredocesky.cz.

 

 

 

PRACOVNÍ SKUPINA ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI

Podrobný rozpis náplně činnosti Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci se připravuje.

První jednání Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální věci se uskutečnilo dne 12. dubna 2017.