Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Pro efektivní uplatnění a koordinaci finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) má Česká republika již několik let zavedené nástroje. Tím zastřešujícím, působícím na celonárodní úrovni, je tzv. Národní stálá konference (NSK), která přispívá k zajištění provázanosti mezi jednotlivými územními partnery – regiony a naplňování národních zájmů v těchto regionech. Pro maximální využití potenciálu ESIF fondů byly na úrovni krajů, mimo hlavního města Prahy, ustanoveny tzv. Regionální stálé konference, které vzájemně kooperují.


Diagram – Organizační schéma RSK – NSK

Co je Regionální stálá konference?

Regionální stálá konference, ve zkratce RSK, je naplňována principem dobrovolného partnerství napříč veřejnými institucemi i subjekty zastupujícími občanskou společnost. Je dána Statutem a Jednacím řádem a nemá svou právní subjektivitu. Působí jako unikátní komunikační, plánovací a koordinační platforma v oblasti místního a regionálního rozvoje. Stěžejní aktivitou je tedy dialog o územních potřebách a prioritách. Ovlivňuje také zaměření a podmínky dotačních programů jak na národní, tak evropské úrovni, včetně harmonogramu jednotlivých výzev a projednává návrhy předložené svými členy, které následně komunikuje prostřednictvím svého zástupce v Národní stálé konferenci či na jednotlivých ministerstvech. Jednu z  klíčových aktivit tvoří mapování absorpční kapacity území. V realitě Středočeského kraje to znamená, že RSK mapuje, kolik a na co jsou kraj, obce, podnikatelé a další subjekty schopni využít evropské nebo národní dotace.

Statut Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje je k dispozici ke stažení zde.

Jednací řád Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje je k dispozici ke stažení zde.

Kým je tvořena členská základna?

Předsedou každé RSK je dle statutu hejtman či hejtmanka daného kraje. Ve Středočeském kraji tuto pozici vykonává paní Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje, a jako místopředseda jí zastupuje pan Ing. Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Kraj je zastoupen v RSK dále čtyřmi zástupci kraje, kterými jsou radní a náměstci různých oblastí působnosti. Dalšími členy jsou např. zástupci měst a obcí, místních akčních skupin, nestátních neziskových organizací, akademického sektoru atd. Celý seznam členů a zastoupených organizací naleznete zde. Zasedání Regionální stálé konference se účastní celkem 24 členů a cca. 9 stálých hostů bez hlasovacího práva.

Co je činností Regionální stálé konference?

Činnost zajišťuje sekretariát Regionální stálé konference, který je součástí Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje. RSK se schází přibližně 4-5 za rok. Ve Středočeském kraji je při RSK zřízeno šest pracovních skupin ze stěžejních oblastí: Vzdělávání, Zdravotnictví a sociální věci, Infrastruktura, Cestovní ruchVenkov a Věda a výzkum. V rámci těchto skupin se projednávají témata navázaná na aktuální potřebu vzhledem k činnosti sekretariátu a Regionální stálé konference.

Regionální akční plán

V plánovacím období EU 2021 – 2027 bude RSK významnějším způsobem zapojena do rozdělování dotací EU, zejména v oblasti dopravy (silnice II. tř.), záchranné služby, sociálních služeb a středního školství prostřednictvím tzv. Regionálního akčního plánu (RAP 2021+). Tento plán, který je v současné době připravován, stanoví okruh projektů ve výše uvedených oblastech, které budou moci být financovány z prostředků EU. Investováno by mělo být přibližně celkem 3,2 mld. Kč, v členění na jednotlivé oblasti:

  • Doprava – 2 167 mil Kč
  • Zdravotní záchranná služba – 385 mil. Kč
  • Střední školství – 370 mil. Kč
  • Sociální služby – 295 mil. Kč

Dotace z fondů EU a státního rozpočtu představuje 85 – 90 % nákladů.