Strategické dokumenty SčK

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení koncepční a strategické dokumenty Středočeského kraje.

 

 

 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Regionální akční plán (RAP) Středočeského kraje

Dokument (tabulková a textová část) včetně přílohy a zprávy o hodnocení je k dispozici na našich stránkách zde.

 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Závěrečná zpráva vyhodnocení naplňování Programu je k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.

Aktualizace Programu je plánována na druhou polovinu roku 2017.

 

Územní energetická koncepce (ÚEK)

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

(Poznámka: zpráva o uplatňování ÚEK bude k dispozici po schválení Zastupitelstvem Středočeského kraje; aktualizace ÚEK proběhne v letošním roce.)

 

Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na období 2015 – 2020

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Aktualizace dokumentu je plánována na konec roku 2017.

 

Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023

Koncepce zachycuje rozvojové priority Středočeského kraje v cyklistické dopravě a cykloturistice. Nejedná se o schválenou konečnou podobu, ale o návrh v pokročilém stavu zpracování určený ke kontrole zobrazených dat a k ověření správné funkčnosti a přehlednosti aplikace. Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Mapová aplikace včetně aktuálního stavu cyklotras a cyklostezek na území Středočeského kraje (která nahrazuje stávající aplikaci Cyklogenerel) je k dispozici na stránkách SčK zde.

 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje

Dokument zahrnuje textovou a grafickou část a vyhodnocení námitek a připomínek. Vydává jej Zastupitelstvo Středočeského kraje, a to formou opatření obecné povahy.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (z roku 2011) jsou k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Zpráva o uplatňování ZÚR Středočeského kraje je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

První aktualizace ZÚR Středočeského kraje týkající se trasy dálnice D3 schválená Zastupitelstvem Středočeského kraje je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Návrh druhé aktualizace ZÚR Středočeského kraje je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

RIS 3 Strategie Středočeského kraje

Dokument je přílohou národní Strategie inteligentní specializace ČR (z anglického “Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation”), která je tvořena na národní úrovni jako nově vznikající strategický dokument, jehož existence je jednou z nutných předběžných podmínek pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Národní RIS3 strategie ČR obsahuje čtrnáct krajských příloh zaměřených na specifika formování regionálního inovačního systému v jednotlivých krajích.

Národní RIS3 strategie je k dispozici ke stažení na stránkách Úřadu vlády ČR zde.

RIS3 strategie Středočeského kraje (Krajská příloha k národní RIS 3: Středočeský kraj) je k dispozici ke stažení na stránkách Středočeského inovačního centra zde.

 

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Dokument je k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.

 

Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav

Dokument je k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Krajský akční plán vzdělávání (KAP) Středočeského kraje

Dokument skládající se z několika částí je k dispozici ke stažení na projektových stránkách zde.

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016 – 2020
Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji

Dokumenty jsou k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Povodňový plán správního obvodu Středočeského kraje

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Plány oblastí povodí pro správní obvod Středočeského kraje

Dokumenty jsou k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2018–2028

V současné době probíhají přípravy na vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele aktualizace koncepce na období 2018–2028. Hotové dílo by mělo být dokončeno na přelomu roku 2017/2018.
Stará verze dokumentu (na léta 2006-2016) je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje 2011–2020

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

 

 

SOCIÁLNÍ VĚCI

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji

Přílohy plánu jsou aktualizované v pravidelných časových intervalech. Pro rok 2017 byly aktualizovány všechny níže uvedené přílohy.

Akční plán (Příloha č. 1) je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Finanční část – text (Příloha č. 2) je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Tabulky Finanční části (Příloha č. 2) jsou k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Základní kritéria pro zařazení do sítě sociálních služeb (Příloha č. 3) jsou k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Síť sociálních služeb ve Středočeském kraji (Příloha č. 4) popisující seznam poskytovatelů je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Mapy sociálních služeb (Příloha č. 5) jsou k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

Popis podporovaných druhů sociálních služeb v síti Středočeského kraje (Příloha č. 6) je k dispozici na stránkách SčK zde.

 

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Doporučený postup pro pracovníky obecních úřadů na území Středočeského kraje (duben 2016) je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Problematika poskytování pobytových služeb bez registrace podle zákona o sociálních službách na území Středočeského kraje

Doporučený postup pro pracovníky obecních úřadů na území Středočeského kraje (duben 2016) je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

Strategie integrace romské komunity ve Středočeském kraji

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

 

 

DOPRAVA

Dopravní plán Středočeského kraje 2016 – 2020

Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách SčK zde.

 

 

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Strategie rozvoje zdravotnictví Středočeského kraje 2014 – 2020

V současné době pracovní skupina připravuje nový strategický dokument.