Strategické dokumenty SčK

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení koncepční a strategické dokumenty Středočeského kraje.

Doprava
Plán dopravní obslužnosti území Středočeského kraje
Kultura
Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji
Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji
Koncepce podpory profesionálních divadel
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji
Regionální rozvoj
Vymezení center osídlení nižšího řádu E-G
Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje
Krajská příloha k národní RIS 3 Středočeského kraje
Akční plán k RIS3 strategii Středočeského kraje
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji
Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje
Územní energetická koncepce Středočeského kraje
Sociální oblast
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje
Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje
Strategie integrace romské menšiny ve Středočeském kraji
Strategie sociálního začleňování
Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje
Školství
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji
Plán primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve Středočeském kraji
Koncepce podpory sportovních center mládeže
Územní plánování a stavební řád
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje
Územně analytické podklady Středočeského kraje
Životní prostředí
Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Středočeského kraje
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
Povodňový plán Středočeského kraje
Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02
Plány oblastí povodí
Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje