Strategické dokumenty SčK

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení koncepční a strategické dokumenty Středočeského kraje.

 

 

 

 

Doprava
Plán dopravní obslužnosti SK 2016 – 2020
Kultura
Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016
Koncepce regionálních funkcí knihoven ve SK na období 2014–2018
Koncepce podpory profesionálních divadel na léta 2016 – 2020
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji na období 2015 – 2018
Regionální rozvoj
Program rozvoje SK (2014–2020)
Krajská příloha k národní RIS 3 SK
Akční plán k RIS3 strategii Středočeského kraje pro období 2017-2018
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023
Program rozvoje cestovního ruchu SK 2015-2020
Územní energetická koncepce SK 2002 – 2004
Sociální oblast
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SK 2015-2019
Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje na léta 2016 – 2020
Strategie integrace romské menšiny ve SK na období 2017 – 2021
Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
Koncepce prevence kriminality SK 2014–2017
Školství
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve SK 2016 – 2020
Plán primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2016 – 2018
Koncepce podpory sportovních center mládeže 2017 – 2021
Územní plánování a stavební řád
Zásady územního rozvoje SK (2011+)
Územně analytické podklady SK
Životní prostředí
Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Středočeského kraje v letech 2011–2020
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty SK 2011-2020
Koncepce ochrany přírody a krajiny SK 2006-2016
Plán odpadového hospodářství SK 2016-2025
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací SK
Povodňový plán SK
Program zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02
Plány oblastí povodí
Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje