Strategické dokumenty SčK

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení koncepční a strategické dokumenty Středočeského kraje.

Doprava
Dopravní plán Středočeského kraje 2021-2025
Kultura
Koncepce podpory památkové péče ve Středočeském kraji na období 2014-2016
Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji na léta (2021-2023)
Koncepce rozvoje knihoven
Koncepce sbírkotvorné činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem v oblasti kultury se zaměřením na rozšiřování sbírek nákupem předmětů (2021-2025)
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji na období 2019–2023
Regionální rozvoj
Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 – 2024, s výhledem do 2030
Územní energetická koncepce
RIS3 strategie ve Středočeském kraji
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji
Sociální oblast
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2023 – 2025
Strategie romské integrace Středočeského kraje 2022- 2026
Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje 2023-2025
Školství
Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na období 2022 – 2027 a Akční plán realizace školské primární prevence 2022 – 2023
Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+
Koncepce podpory sportovních center mládeže 2021 – 2025
Územní plánování a stavební řád
Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Územně analytické podklady Středočeského kraje
Životní prostředí
Koncepce Středočeského kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství
Povodňový plán Středočeského kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
Plány oblastí povodí
Analýza ke zmírnění negativních dopadů sucha
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Středočeského kraje
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025
Program zlepšování kvality ovzduší
Časový plán k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje na období 2018–2028
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje – aktualizace pro roky 2021–2026
Prevence kriminality
Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje 2023 – 2027