Avízo výzvy č. 047 OPVVV

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy č. 02_17_047 (MAP II.). K této plánované výzvě získal Sekretariát RSK SčK odpovědi MŠMT na dotazy týkající se pokrytí území celého ORP a dohody v území MAP.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avízo výzvy č. 02_17_047 – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. (MAP II.).

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 15. listopadu 2017.

Bližší informace o avízu výzvy č. 02_17_047 naleznete na stránkách ministerstva zde.

Odkazy na vybrané doporučené vzory příloh k této výzvě naleznete v našem předchozím příspěvku zde.

K této plánované výzvě získal Sekretariát RSK SčK odpovědi MŠMT na následující dva dotazy.

1. dotaz – Pokrytí území celého ORP:

Ve Středočeském kraji v rámci území MAP došlo v předchozí výzvě v několika případech k odlišnému pokrytí území ORP (jeden žadatel pokryl území ORP bez několika obcí, ale tyto obce si k sobě přibral jiný žadatel z vedlejšího ORP). Bylo to vždy jasně zdůvodněno a následně schváleno RSK. Nyní z pracovní verze nové výzvy ale vyplývá, že:

„Omezení výzvy: Žadatel musí působit v území, ve kterém bude projekt realizován. Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž každá z nich musí být zpracována pro jiný správní obvod ORP. Za každý správní obvod obce se rozšířenou působností může být podána maximálně 1 žádost o podporu a to do výše stanovené alokace na územně příslušný správní obvod obce s rozšířenou působností.“

Dotaz zní, zda je to myšleno tak, že to vždy musí být striktně jen pro jednu ORP a nic víc? Nebo je to volnější jako v předchozí výzvě? Z některých pasáží výzvy nám totiž vyplývá fakt, že se vždy jedná jen a pouze o území jednoho celistvého ORP. Byla by ale škoda, kdyby se rozbíjela struktura, která sice není přesně podle administrativního členění, ale v „terénu“ funguje.

Odpověď MŠMT na 1. dotaz:

Území realizace a dopadu není striktně omezeno na hranice obvodu obce s rozšířenou působností a mohou se připojit i ostatní obce, případně školy z vedlejšího ORP, a to z důvodu přirozených lokálních funkčních partnerství nebo na základě dosavadních zkušeností z tvorby MAP. Jedná se o stejný model jako ve výzvě Místní akční plány I., více viz kapitola 6 Postupů MAP II.

2. dotaz – Dohoda v území MAP:

Znění nové výzvy:

Na každém území správního obvodu obce s rozšířenou působností mají oprávnění žadatelé povinnost dojít k dohodě, kdo z nich za dané území podává projekt na tvorbu MAP II.

Způsob doložení: Žadatel dokládá tuto skutečnost prostřednictvím přílohy žádosti o podporu „Čestné prohlášení o projednání podání žádosti o podporu s ostatními možnými žadateli v území“.

Dotaz zní: Z výše uvedené citace z Výzvy je to jasné, ale jeden žadatel (MAS) se dotazuje, zda stačí opravdu to čestné prohlášení nebo zda je nutné doložit i stanovisko jako od obce s rozšířenou působností, tak i od všech svazků obcí (byť jen s jednou obcí), které se na území nachází? To by totiž znamenalo značnou časovou náročnost k získání takovýchto potvrzení.

Odpověď MŠMT na 2. dotaz:

Při odeslání žádosti o podporu Řídicímu orgánu OP VVV bude opravdu stačit přiložení povinné přílohy Čestné prohlášení o projednání podání žádosti o podporu s ostatními možnými žadateli v území.

Nicméně před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory bude třeba předložit i doklady prokazující, že na každém území správního obvodu obce s rozšířenou působností/městské části došlo s ostatními možnými žadateli k dohodě, kdo z nich za dané území podává projekt na tvorbu MAP II (např. formou kopie zápisu z jednání s ostatními potencionálními žadateli, kopie zápisu z jednání ŘV MAP atp.). Viz kap. 6.4., bod 13) Příručky pro žadatele a příjemce – specifická část.