Nové výzvy (č. 42 a 43) OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě nové výzvy č. 42 a 43 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) tento týden vydalo Ministerstvo životního prostředí dvě nové výzvy:

  • č. 42 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod)
  • č. 43 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství)

Příjem žádostí o podporu pro obě výzvy bude zahájen 17. října 2016.

Bližší informace o výzvě č. 42 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 43 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.