Aktualizace harmonogramu výzev OPŽP na rok 2022

SFŽP vydal aktualizaci harmonogramu výzev OPŽP.

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil harmonogram výzev OPŽP na rok 2022.

Nově zařazené výzvy se zaměří na podporu budování vodovodních řadů, modernizaci vodovodních přivaděčů, intenzifikaci úpraven pitné vody, výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizace, monitoring dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod, ochranu před jejich kontaminací a preventivní opatření proti povodním a suchu.

V oblasti efektivnějšího nakládání s odpady podpoří pořízení kompostérů, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, projekty zaměřené na motivaci obyvatel obcí k třídění odpadů i projekty na materiálové a energetické využití odpadů.

Nové výzvy jsou připraveny pro oblast monitoringu znečištění ovzduší, podpoří i obnovu stability svahů a sanaci nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

Aktuální harmonogram je k dispozici na stránkách OPŽP zde.