7 nových výzev OPŽP (01-2017)

MŽP tento týden vyhlásilo nové výzvy č. 80, 81, 82, 83, 86, 87 a 88 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tento týden sedm nových výzev:

  • č. 80 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod);
  • č. 81 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství);
  • č. 82 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu);
  • č. 83 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření);
  • č. 86 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže);
  • č. 87 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu);
  • č. 88 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny).

Příjem žádostí o podporu je pro všechny uvedené výzvy zahájen od 16. ledna 2017.

Bližší informace o výzvě č. 80 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 81 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 82 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 83 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 86 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 87 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 88 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.