Úvodní slovo k Portálu RSK SčK

Vážení územní partneři a další aktéři územního rozvoje Středočeského kraje,

rád bych Vás přivítal na Portálu Regionální stálé konference Středočeského kraje. V září letošního roku byl Portál RSK SčK spuštěn v testovací fázi a představen členům RSK SčK. Nyní již vstupuje do fáze plného provozního režimu. Jednou z oblastí činnosti Regionální stálé konference je role informační a propagační. Portál RSK SčK byl zřízen právě jako jeden z prostředků naplňování těchto dvou důležitých činností Regionální stálé Konference Středočeského kraje. Dovolte mi tedy, abych Vám náš nový portál ve stručnosti představil.
Z hlediska informování bude Portál RSK SčK sloužit mj. k tomu, aby potenciálním žadatelům o projekt přehledným a stručným způsobem poskytoval základní informace, které se týkají příležitostí, jež Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF fondy) přinášejí pro rozvoj území Středočeského kraje.

Nedílnou součástí informační role RSK SčK je samozřejmě šíření aktuálních informací o její činnosti všem zúčastněným stranám i široké veřejnosti. Rovněž tento typ informací budete pravidelně nacházet na tomto portálu.

Z hlediska propagace bude Portál RSK SčK informovat o pozitivních dopadech evropské podpory a přispívat k pozitivní publicitě programů a projektů financovaných z evropských peněz.

Portál RSK SčK tak poslouží územním partnerům (pro základní přehled o nejdůležitějších novinkách týkajících se práce RSK Středočeského kraje) i všem potenciálním žadatelům o projekt (jako jeden z informačních zdrojů o možnostech a příležitostech evropské podpory pro náš kraj).

V sekci RSK SčK naleznete všechny potřebné základní informace o RSK SčK, včetně aktuální verze Regionálního akčního plánu (RAP) a údajů o pracovních skupinách RSK SčK.

V rubrice Aktuality pak budou publikovány zejména informace o proběhlých zasedáních RSK SčK (včetně zápisů), ale také další související důležité události.

V sekci Pro územní partnery naleznete základní informace určené územním partnerům zapojeným do RSK SčK.

V sekci Pro žadatele naleznete informace, které potenciálním žadatelům o projekt s dopadem na území Středočeského kraje mohou pomoci v základní orientaci v možnostech, které jim nabízejí ESIF fondy a RAP.

Informace o těchto možnostech jsou přehledně strukturovány dvěma způsoby: podle tematiky (oblasti možných projektů) a podle typu potenciálních žadatelů (každá oblast možných projektů má v operačních programech a plánu RAP vymezen okruh nositelů).

Rubrika Výzvy a avíza v sekci Projekty bude obsahovat novinky o aktuálních výzvach (příp. avízech), s odkazy na stránky příslušných řídicích orgánů. Nejnovější tři příspěvky obsahující informace o výzvách se současně zobrazují v pravém postranním widgetu webu (Nejnovější výzvy).

V sekci Projekty budou také publikovány novinky o připravovaných, probíhajících nebo ukončených projektech jako například souhrnné přehledy.

V sekci Sběr záměrů naleznete informace o sběru projektových záměrů, který v souvislosti s činností RSK SčK vykonává Odbor regionálního rozvoje Středočeského kraje. V textu této sekce je také uveden odkaz na online formulář pro zadání připravovaného nebo již podaného projektového záměru. Tímto bych si dovolil požádat všechny žadatele o vyplnění tohoto formuláře. Pomůžete nám v naší soustavné práci na efektivnějším zacilování evropské podpory do našeho regionu.

Všem zainteresovaným stranám jistě pomůže při základní orientaci v oblasti regionálního rozvoje a evropské podpory sekce Slovníček, který obsahuje vysvětlení zkratek a základních pojmů.

Pokud budete mít k našemu portálu jakékoliv připomínky, budeme rádi, když je předáte osobám, uvedeným v horním menu v sekci Kontakty.

Pevně věřím, že Portál RSK SčK bude sloužit jako hlavní zdroj informací o Regionální stálé konferenci Středočeského kraje, a tím přispěje k naší práci na rozvoji regionu.

A budu velmi rád, když si náš portál najde své čtenáře nejen mezi územními partnery a potenciálními žadateli, ale i mezi širší veřejností, čímž poslouží jako jedna z forem publicity pozitivních dopadů projektů financovaných z ESIF fondů.

 

S úctou

Mgr. Karel Horčička

náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje