Projekty 2007-2013

V programovém období Evropské unie 2007-2013 bylo schváleno celkem 71917 projektů v 18 operačních programech o celkové výši (podle rozhodnutí nebo smlouvy o poskytnutí dotace) přesahující 1221 miliard Kč.

Schváleným projektům tohoto období bylo z fondů EU alokováno více než 760 miliard Kč.

Žadatelé se sídlem ve Středočeském kraji úspěšně podali 7516 projektů, kterým bylo z fondů EU alokováno téměř 44 miliard Kč. Devět z deseti projektů příjemců se sídlem ve Středočeském kraji mělo rovněž území realizace v tomto kraji.

Projekty s jedním místem realizace tvořily převážnou většinu (92%) ze všech schválených projektů programového období 2007-2013.
Téměř 12 % těchto projektů mělo jako své jediné místo realizace místo na území Středočeského kraje a bylo jim alokováno z fondů EU více než 63 miliard Kč.

(Statistiky uvedené na této stránce jsou vyvozeny z veřejně dostupných dat vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj v červnu 2016. Údaje nejsou konečné – některé projekty se např. ještě nachází ve fázi realizace. Do statistik jsou zařazeny všechny schválené projekty – vyjma projektů v OP Česko-Polsko.)

Přehled vybraných statistik:

 

 

ZÁKLADNÍ STATISTIKY

Níže uvedená tabulka uvádí počty schválených projektů pro programové období EU 2007-2013.

V druhém sloupci je uveden počet projektů, jejichž příjemce má sídlo ve Středočeském kraji, ve třetím sloupci počet všech projektů (tj. bez ohledu na sídlo příjemce).

Kritérium SčK Vše
Počet všech projektů
7516 71917
Počet projektů s jediným místem realizace 7184 66221
Počet projektů s jediným místem realizace, jež se nachází na území Středočeského kraje 6979 7928

 

 

 

 

POČTY PROJEKTŮ PODLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

Níže uvedená tabulka uvádí počty schválených projektů pro programové období EU 2007-2013 podle operačních programů a sídla příjemců.

V druhém sloupci je uveden počet projektů, jejichž příjemce má sídlo ve Středočeském kraji, ve třetím sloupci počet všech projektů (tj. bez ohledu na sídlo příjemce).

Operační program SčK Vše
Integrovaný operační program 1129 8536
OP Doprava 0 421
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 386 5365
OP Podnikání a inovace 972 12954
OP Praha adaptabilita 20 1031
OP Praha pro konkurenceschopnost 8 373
OP Rybářství 210 1180
OP Technická pomoc 25 338
OP Výzkum a vývoj pro inovace 6 222
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1551 14751
OP Životní prostředí 2348 19863
ROP Jihozápad 8 1148
ROP NUTS II Jihovýchod 0 936
ROP NUTS II Moravskoslezko 0 1176
ROP NUTS II Severovýchod 1 748
ROP NUTS II Severozápad 3 538
ROP NUTS II Střední Čechy 849 1077
ROP NUTS II Střední Morava 0 1260

 

 

 

CELKOVÁ VÝŠE DOTACÍ

Níže uvedená tabulka uvádí celkovou výši dotací pro schválené projekty programového období EU 2007-2013 (částky jsou uvedeny v miliardách Kč).

V druhém sloupci je uvedena částka alokovaná pro projekty, jejichž příjemce má sídlo ve Středočeském kraji; ve třetím sloupci částka pro všechny projekty (tj. bez ohledu na sídlo příjemce).

Údaje o celkové výši proplacených / certifikovaných prostředků nejsou konečné. (Vysvětlivky k jednotlivým kategoriím jsou uvedeny pod tabulkou.)

Kategorie SčK Vše
Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace (celkové zdroje) 73,7 1221,8
Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace (veřejné prostředky celkem) 51,6 935,4
Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace (EU zdroje) 43,6 760,4
Proplacené prostředky příjemcům – vyúčtované (veřejné prostředky celkem) 47,8 852,3
Proplacené prostředky příjemcům – vyúčtované (EU zdroje) 40,5 701,2
Certifikované prostředky (veřejné prostředky celkem) 38,5 683,7
Certifikované prostředky (EU zdroje) 32,4 562,8

Vysvětlivky:

Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace (celkové zdroje)
Výše celkových zdrojů/výdajů projektu uvedených v Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace, resp. se jedná o schválený rozpočet projektu.

Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace (celkové zdroje)
Výše celkových zdrojů/výdajů projektu uvedených v Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace, resp. se jedná o schválený rozpočet projektu.

Rozhodnutí/Smlouva o poskytnutí dotace (EU zdroje)
Objem nárokovaných způsobilých výdajů z fondů EU uvedených v Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace.

Proplacené prostředky příjemcům – vyúčtované (veřejné prostředky celkem)
Řídícím orgánem operačního programu vyúčtované a proplacené veřejné prostředky (např. EU fondy, státní rozpočet, státní fond) příjemcům podpory.

Proplacené prostředky příjemcům – vyúčtované (EU zdroje)
Řídícím orgánem operačního programu vyúčtované a proplacené finanční prostředky z fondů EU příjemcům podpory.

Certifikované prostředky (veřejné prostředky celkem)
Certifikací se rozumí potvrzení správnosti údajů o vynaložených výdajích v souladu s předpisy EU a předpisy ČR, předložených řídícími orgány operačních programů Platebnímu a certifikačnímu orgánu (PCO).

Certifikované prostředky (EU zdroje)
Certifikací se rozumí potvrzení správnosti údajů o vynaložených výdajích ze zdrojů EU v souladu s předpisy EU a předpisy ČR, předložených řídícími orgány operačních programů Platebnímu a certifikačnímu orgánu. Výsledkem certifikace je zpracování a zaslání certifikátu o vynaložených výdajích spolu s výkazem výdajů a s žádostí o platbu Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi.