Možnosti podle tematiky

Pro žadatele o projekt, který naplňuje cíle RAP Středočeského kraje, se nabízejí níže uvedené tematické oblasti (seznam vychází z tabulkové části aktuálního RAP).

Každé téma obsahuje popis jednotlivých souvisejících aktivit (případně dílčích aktivit) RAP (z důvodu přehlednosti zde číslovaných hierarchicky, např. 1., 1.1.). U každé aktivity je (na základě aktuálního RAP) uvedeno: zdůvodnění potřeby, účel (čeho má být dosaženo) a průměty s aktivitami specifických cílů jednotlivých OP (tj. odkud lze čerpat).

TEMATICKÉ OBLASTI:

 

 

 

 

 

 

DOPRAVA

 

1. Zkvalitnění silniční infrastruktury

1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje

Zdůvodnění potřeby:

 • Neuzavřené koncepční řešení infrastruktury v některých částech kraje s dopadem na celý kraj (např. okružní a tangenciální vazby).
 • Absence krajského (aglomeračního) okruhu.
 • Neuspokojivý technický stav a parametry silnic při vysokém dopravním zatížení.
 • Chybějící dopravní obchvaty měst, nedokončený silniční okruh kolem Prahy včetně návazných pražských radiál.
 • Vysoká dopravní nehodovost, zapříčiněná vysokými dopravními nároky na velmi zanedbané síti silnic II. a III. třídy a jejích křižovatkách.
 • Vysoká dopravní zátěž území, zejména tranzitní dopravou.

Účel aktivity:

 • Zlepšení kvality silnic II. a III. třídy.
 • Zlepšení dopravní dostupnosti vybraných lokalit.
 • Budování obchvatů obcí.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 1.1

Aktivity Specifického cíle:

 • Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic.

 

 

2. Podpora veřejné dopravy a integrace dopravních systémů
2.1. Integrace dopravních systémů
2.2. Zavádění moderních technologií a podpora multimodality
2.3. Budování veřejných dopravních terminálů
2.4. Podpora P+R parkovišť
2.5. Obnova vozového parku veřejné hromadné dopravy
2.6. Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla

Zdůvodnění potřeby (společné pro 2.1.-2.6.):

 • Nárůst individuální dopravy na úkor hromadné dopravy.
 • Rozdílné tarifní systémy na území kraje.
 • Nedostatečné propojení okrajových lokalit a suburbií kolejovou dopravou, včetně chybějící doprovodné infrastruktury.

Účel aktivity (společné pro 2.1.-2.6.):

 • Posílení přepravních výkonů veřejné dopravy.
 • Vytvoření jednotného integrovaného systému na území Středočeského kraje.
 • Zmírnění negativních dopadů v dopravě.

Operační program (společné pro 2.1.-2.6.):

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 1.2

Aktivity Specifického cíle (společné pro 2.1.-2.6.):

 • Terminály.
 • Telematika.
 • Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice.

 

 

2.7. Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech

Zdůvodnění potřeby:

 • IPRÚ Městu Mladá Boleslav citelně chybí systém telematického řízení provozu.
 • Zjištění potřeb v ostatních městech je předmětem šetření.

Účel aktivity:

 • Zavedení systému telematického řízení silničního provozu.

Operační program:

 • Operační program Doprava (OPD)
  • Specifický cíl 2.3

Aktivity Specifického cíle:

 • Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.
 • Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, včetně aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.) na městské úrovni včetně integrace na vyšších úrovních.

 

 

 

3. Rozvoj nemotorové dopravy

3.1. Budování cyklostezek a cyklotras včetně souvisejícího zázemí

Zdůvodnění potřeby:

 • Chybějící, případně nedostatečná infrastruktura pro cyklistickou dopravu.

Účel aktivity:

 • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
 • Dokončení výstavby základní sítě cyklotras.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 1.2

Aktivity Specifického cíle:

 • Cyklodoprava.

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA

 

1. Rozvoj kulturního dědictví

1.1. Zatraktivnění kulturních památek

Zdůvodnění potřeby:

 • Dlouhodobé podfinancování péče o část kulturních památek a sbírkových a knihovních fondů.
 • Nevyhovující technické prostředí.
 • Nedostatky správy.
 • Obtížná přístupnost některých památek.
 • Omezené využívání paměťových institucí, tj. muzeí, galerií (muzeí výtvarného umění) a knihoven.

Účel aktivity:

 • Ochrana a rozvíjení potenciálu kulturního dědictví a využití tohoto potenciálu pro rozvoj území.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 3.1

Aktivity Specifického cíle:

 • Revitalizace souboru vybraných památek.

 

 

 

1.2. Prezentace a ochrana sbírkových a knihovních fondů

Zdůvodnění potřeby:

 • Dlouhodobé podfinancování péče o část kulturních památek a sbírkových a knihovních fondů.
 • Nevyhovující technické prostředí.
 • Nedostatky správy.
 • Obtížná přístupnost některých památek.
 • Omezené využívání paměťových institucí, tj. muzeí, galerií (muzeí výtvarného umění) a knihoven.

Účel aktivity:

 • Ochrana a rozvíjení potenciálu kulturního dědictví a využití tohoto potenciálu pro rozvoj území.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 3.1

Aktivity specifického cíle:

 • Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

 

1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
1.1. Posílení CLLD podporou rozvoje infrastruktury

Zdůvodnění potřeby:

 • Předností komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je znalost místního prostředí, která vede k lepšímu zacílení podpory a k rozvoji spolupráce mezi aktéry na lokální úrovni.

Účel aktivity:

 • Rozvoj spolupráce mezi aktéry na lokální úrovni.
 • Řešení konkrétních problémů mikroregionu.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 4.1

Aktivity Specifického cíle:

 • 1.2
 • 2.1
 • 2.2
 • 2.3
 • 2.4
 • 3.1
 • 3.3

 

 

1.2. Posílení řídících a administrativních kapacit místních akčních skupin (MAS)

Zdůvodnění potřeby:

 • Předností komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je znalost místního prostředí, která vede k lepšímu zacílení podpory a k rozvoji spolupráce mezi aktéry na lokální úrovni.

Účel aktivity:

 • Rozvoj spolupráce mezi aktéry na lokální úrovni.
 • Řešení konkrétních problémů mikroregionu.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 4.2

Aktivity Specifického cíle:

 • Přípravné podpůrné činnosti.
 • Provozní činnosti.
 • Animační činnosti.

 

 

 

1.3. Posílení CLLD podporou řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Zdůvodnění potřeby:

 • Předností komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je znalost místního prostředí, která vede k lepšímu zacílení podpory a k rozvoji spolupráce mezi aktéry na lokální úrovni.

Účel aktivity:

 • Rozvoj spolupráce mezi aktéry na lokální úrovni.
 • Řešení konkrétních problémů mikroregionu.

Operační program:

 • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
  • Specifický cíl 2.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

1.1. Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

Zdůvodnění potřeby:

 • Nedostačující počet a kapacity mateřských škol v oblastech s velkým nárůstem počtu obyvatel.
 • Lokálně nedostatečné kapacity základních škol, zejména v krátkodobém výhledu.
 • Zastaralá a nevyhovující infrastruktura školních budov.
 • V rámci formálního vzdělávání je podinvestovaná infrastruktura základních a středních škol, včetně nedostatku moderní informačně-komunikační (ICT) infrastruktury.
 • Projevují se územní rozdíly v kapacitách a vybavení škol, včetně zařízení předškolního vzdělávání, a v následné kvalitě poskytovaného vzdělávání.

Účel aktivity:

 • Zajištění dostatečných kapacit zařízení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
 • Zajištění kvalitnější vybavenosti škol.
 • Přiblížení nabídky vzdělávání potřebám trhu práce.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.4

Aktivity Specifického cíle:

 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol.

 

 

1.2. Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

Zdůvodnění potřeby:

 • Nedostačující počet a kapacity mateřských škol v oblastech s velkým nárůstem počtu obyvatel.
 • Lokálně nedostatečné kapacity základních škol, zejména v krátkodobém výhledu.
 • Zastaralá a nevyhovující infrastruktura školních budov.
 • V rámci formálního vzdělávání je podinvestovaná infrastruktura základních a středních škol, včetně nedostatku moderní informačně-komunikační (ICT) infrastruktury.
 • Projevují se územní rozdíly v kapacitách a vybavení škol, včetně zařízení předškolního vzdělávání, a v následné kvalitě poskytovaného vzdělávání.

Účel aktivity:

 • Zajištění dostatečných kapacit zařízení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
 • Zajištění kvalitnější vybavenosti škol.
 • Přiblížení nabídky vzdělávání potřebám trhu práce.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.4

Aktivity Specifického cíle:

 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách.

 

 

 

1.3. Podpora infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání

Zdůvodnění potřeby:

 • Nedostačující počet a kapacity mateřských škol v oblastech s velkým nárůstem počtu obyvatel.
 • Lokálně nedostatečné kapacity základních škol, zejména v krátkodobém výhledu.
 • Zastaralá a nevyhovující infrastruktura školních budov.
 • V rámci formálního vzdělávání je podinvestovaná infrastruktura základních a středních škol, včetně nedostatku moderní informačně-komunikační (ICT) infrastruktury.
 • Projevují se územní rozdíly v kapacitách a vybavení škol, včetně zařízení předškolního vzdělávání, a v následné kvalitě poskytovaného vzdělávání.

Účel aktivity:

 • Zajištění dostatečných kapacit zařízení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
 • Zajištění kvalitnější vybavenosti škol.
 • Přiblížení nabídky vzdělávání potřebám trhu práce.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.4

Aktivity Specifického cíle:

 • Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání.

 

 

 

1.4. Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích

Zdůvodnění potřeby:

 • Nedostačující počet a kapacity mateřských škol v oblastech s velkým nárůstem počtu obyvatel.
 • Lokálně nedostatečné kapacity základních škol, zejména v krátkodobém výhledu.
 • Zastaralá a nevyhovující infrastruktura školních budov.
 • V rámci formálního vzdělávání je podinvestovaná infrastruktura základních a středních škol, včetně nedostatku moderní informačně-komunikační (ICT) infrastruktury.
 • Projevují se územní rozdíly v kapacitách a vybavení škol, včetně zařízení předškolního vzdělávání, a v následné kvalitě poskytovaného vzdělávání.

Účel aktivity:

 • Zajištění dostatečných kapacit zařízení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
 • Zajištění kvalitnější vybavenosti škol.
 • Přiblížení nabídky vzdělávání potřebám trhu práce.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.4

Aktivity Specifického cíle:

 • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích.

 

 

1.5. Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

Zdůvodnění potřeby:

 • Nedostačující počet a kapacity mateřských škol v oblastech s velkým nárůstem počtu obyvatel.
 • Lokálně nedostatečné kapacity základních škol, zejména v krátkodobém výhledu.
 • Zastaralá a nevyhovující infrastruktura školních budov.
 • V rámci formálního vzdělávání je podinvestovaná infrastruktura základních a středních škol, včetně nedostatku moderní informačně-komunikační (ICT) infrastruktury.
 • Projevují se územní rozdíly v kapacitách a vybavení škol, včetně zařízení předškolního vzdělávání, a v následné kvalitě poskytovaného vzdělávání.

Účel aktivity:

 • Zajištění dostatečných kapacit zařízení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
 • Zajištění kvalitnější vybavenosti škol.
 • Přiblížení nabídky vzdělávání potřebám trhu práce.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.4

Aktivity Specifického cíle:

 • Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

 

 

 

2. Zlepšení nabídky dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti

Zdůvodnění potřeby:

 • Nedostatečná nabídka a kvalita zařízení a služeb péče o děti.

Účel aktivity:

 • Zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti.

Operační program:

 • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
  • Specifický cíl 1.2.1

Aktivity Specifického cíle:

 • Zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti.

 

 

 

 

 

 

 

 

PODNIKÁNÍ, INOVACE A VÝZKUM

 

1. Vhodné podmínky pro rozvoj podnikání a rozvoj spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

1.1. Rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury

Zdůvodnění potřeby:

 • Potřeba rozvíjet vhodné podmínky pro rozvoj podnikání ve Středočeském kraji.

Účel aktivity:

 • Zkvalitnění podmínek pro podnikatele a infrastruktury pro výzkum a vývoj (VaV).

Operační program:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
  • Specifický cíl 1.2

Aktivity Specifického cíle:

 • Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů.

 

 

1.2. Vytváření partnerství pro transfer znalostí

Zdůvodnění potřeby:

 • Potřeba rozvíjet vhodné podmínky pro rozvoj podnikání ve Středočeském kraji.

Účel aktivity:

 • Zkvalitnění podmínek pro podnikatele a infrastruktury pro výzkum a vývoj (VaV).

Operační program:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
  • Specifický cíl 1.2

Aktivity Specifického cíle:

 • Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami.

 

 

1.3. Podpora podnikatelských záměrů a malého a středního podnikání (MSP)

Zdůvodnění potřeby:

 • Potřeba rozvíjet vhodné podmínky pro rozvoj podnikání ve Středočeském kraji.

Účel aktivity:

 • Zkvalitnění podmínek pro podnikatele a infrastruktury pro výzkum a vývoj (VaV).

Operační program:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
  • Specifický cíl 2.1

Aktivity Specifického cíle:

 • Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 3 let) a rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů a dotací malého a středního podnikání zejména pro mikropodniky.

 

 

 

1.4. Rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění starých ekologických zátěží) a modernizace výrobních provozů

Zdůvodnění potřeby:

 • Potřeba rozvíjet vhodné podmínky pro rozvoj podnikání ve Středočeském kraji.

Účel aktivity:

Zkvalitnění podmínek pro podnikatele a infrastruktury pro výzkum a vývoj (VaV).

Operační program:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
  • Specifický cíl 2.3

Aktivity Specifického cíle:

 • Technické a stavební rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty a vznik nově zrekonstruovatelných podnikatelských ploch.

 

 

 

1.5. Odborné vzdělávání malého a středního podnikání (MSP)

Zdůvodnění potřeby:

 • Potřeba rozvíjet vhodné podmínky pro rozvoj podnikání ve Středočeském kraji.

Účel aktivity:

 • Zkvalitnění podmínek pro podnikatele a infrastruktury pro výzkum a vývoj (VaV).

Operační program:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
  • Specifický cíl 2.4

Aktivity Specifického cíle:

 • Zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích.
 • Pořízení nových zařízení, vybudování/rozšíření školicích středisek, v rámci kterých budou mít zaměstnavatelé, jejich zaměstnanci, žáci a studenti spolupracujících škol možnost proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi a procesy v daném oboru a novou legislativou související s podnikáním i s efektivním marketingem, který je nutnou součástí konkurenceschopnosti.

 

 

2. Spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Zdůvodnění potřeby:

 • Budování a posílení kapacit pro efektivní spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou v předaplikačním výzkumu je nezbytným předpokladem pro zajištění praktických přínosů výzkumu.

Účel aktivity:

 • Zvýšení praktických přínosů výzkumu pro řešení společenských výzev.

Operační program:

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
  • Specifický cíl 1.2

Aktivity Specifického cíle:

 • Posílení zacílení výzkumu směrem ke společenským výzvám a výsledkům využitelných v praxi.
 • Podpora spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou (podnikovou, veřejnou).

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

 

1. Podpora dostupnosti a zvyšování kvality sociální péče

1.1. Deinstitucionalizace sociálních služeb

Zdůvodnění potřeby:

 • Vysoká míra využívání služby institucionální péče, která nepřispívá k začlenění podporovaných osob do společnosti, ale naopak může vést k jejich izolaci a segregaci.

Účel aktivity:

 • Výsledkem transformace zařízení na sociální služby komunitního charakteru poskytované v přirozeném prostředí.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.1

Aktivity Specifického cíle:

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby.

 

 

1.2. Optimalizace infrastruktury sociálních služeb, doprovodných programů a budování center komunitních služeb

Zdůvodnění potřeby:

 • Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je potřeba dobudovat a optimalizovat infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů. Nabídka infrastruktury sociálních, zdravotních a návazných služeb v území neodpovídá aktuálním a v budoucnosti očekávaným potřebám cílových skupin.

Účel aktivity:

 • Vyšší dostupnost a kvalita služeb, vedoucí k sociální inkluzi.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.1

Aktivity Specifického cíle:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby.
 • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

 

 

1.3. Podpora rozvoje sociálního bydlení

Zdůvodnění potřeby:

 • Sociální bydlení není v současné době dostupné. Jeho dostupnost je jedním ze základních předpokladů řešení problematiky sociálního začleňování.

Účel aktivity:

 • Sociální bydlení dostupné potřebným.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.1

Aktivity Specifického cíle:

 • Sociální bydlení.

 

 

1.4. Podpora sociálního začleňování

Zdůvodnění potřeby:

 • Potřebnost sítě služeb je zdůvodněna ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) Středočeského kraje a v komunitních plánech.

Účel aktivity:

 • Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Operační program:

 • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
  • Specifický cíl 2.1.1

 

 

2. Rozvoj sociálního podnikání

2.1. Rozvoj sociálního podnikání

Zdůvodnění potřeby:

 • Sociální podnikání je jedním z vhodných nástrojů aktivního začleňování.

Účel aktivity:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Operační program:

 • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
  • Specifický cíl 2.1.2

Aktivity Specifického cíle:

 • Rozvoj sociálního podnikání.

 

 

 

2.2. Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

Zdůvodnění potřeby:

 • Sociální podnikání je jedním z vhodných nástrojů aktivního začleňování.

Účel aktivity:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.2

Aktivity Specifického cíle:

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků.

 

 

 

3. Rozvoj infrastruktury zdravotních služeb a péče o zdraví

3.1. Zvýšení kvality návazné péče

Zdůvodnění potřeby:

 • Nabídka infrastruktury zdravotních a návazných služeb v území neodpovídá aktuálním a v budoucnosti očekávaným potřebám cílových skupin.

Účel aktivity:

 • Zkvalitnění a zvýšení dostupnosti služeb.

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.3

Aktivity Specifického cíle:

 • Zvýšení kvality návazné péče.

 

 

 

3.2. Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Zdůvodnění potřeby:

Účel aktivity:

 • Deinstitucionalizace a zvýšení kvality psychiatrické péče.

Nositelé aktivity:

Operační program:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 2.3

Aktivity Specifického cíle:

Deinstitucionalizace psychiatrické péče.

 

 

 

 

 

 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS)

 

1. Modernizace složek integrovaného záchranného systému (IZS)

1.1. Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky

1.2. Vybudování nových dislokací základních složek IZS

Zdůvodnění potřeby (společné pro 1.1.-1.2.):

 • Složky integrovaného záchranného systému (IZS) se přes dosavadní pokrok potýkají s nedostatečnou vybaveností. Bezpečnostní systém musí neustále reagovat na měnící se podmínky a změny v bezpečnostním prostředí a vznikající nové hrozby.

Účel aktivity (společné pro 1.1.-1.2.):

 • Posílení vybavenosti a odolnosti infrastruktury základních složek IZS.

Operační program (společné pro 1.1.-1.2.):

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
  • Specifický cíl 1.3

Aktivity Specifického cíle (společné pro 1.1.-1.2.):

 • Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
 • Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
 • Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

1. Zlepšování kvality a zásobování vodou a modernizace technické infrastruktury

1.1. Výstavba kanalizace spolu s výstavbou čistíren odpadních vod

Zdůvodnění potřeby:

 • Potřeba snížení znečištění podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, které bude směřovat k dosažení cílů plánů povodí v souladu se Směrnicí 2000/60/ES o vodní politice, tj. ke zlepšení stavu vodních útvarů na dobrý či velmi dobrý stav.

Účel aktivity:

 • Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů.
 • Snížení vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 1.1

Aktivity Specifického cíle:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.
 • Výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.

 

 

 

1.2. Výstavba a modernizace čistíren odpadních vod

Zdůvodnění potřeby:

 • Potřeba snížení znečištění podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, které bude směřovat k dosažení cílů plánů povodí v souladu se Směrnicí 2000/60/ES o vodní politice, tj. ke zlepšení stavu vodních útvarů na dobrý či velmi dobrý stav.

Účel aktivity:

 • Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů.
 • Snížení vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 1.1

Aktivity Specifického cíle:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci.
 • Výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.

 

 

 

1.3. Výstavba a modernizace úpraven vody včetně rozvodných sítí

Zdůvodnění potřeby:

 • Zabezpečení stability dodávky pitné vody, a to zejména v oblastech, kde není vybudován veřejný vodovod a kde jsou nekvalitní vodní zdroje, a v oblastech, kde dochází k problémům s dodávkou vody v době sucha.

Účel aktivity:

 • Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 1.2

Aktivity Specifického cíle:

 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody.
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

 

 

2. Snižování rizika povodní

2.1. Protipovodňová ochrana intravilánu

Zdůvodnění potřeby:

 • Snížení rizika povodní.

Účel aktivity:

 • Zvýšení ochrany života osob a majetku a ekonomických aktivit regionů ohrožených povodňovým rizikem.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 1.3

Aktivity Specifického cíle:

 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně.

 

 

 

2.2. Protipovodňová preventivní opatření

Zdůvodnění potřeby:

 • Poskytování kvalitních a včasných zpráv a jejich rozšiřování prostřednictvím hlásného a varovného systému ochrany před povodněmi je zásadním faktorem pro zvládnutí kritických situací v době povodňových událostí včetně přívalových povodní.

Účel aktivity:

 • Zvýšení ochrany života osob a majetku a ekonomických aktivit regionů ohrožených povodňovým rizikem.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 1.4

Aktivity Specifického cíle:

 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
 • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni.
 • Digitální povodňové plány.

 

 

 

3. Odstranění ekologických zátěží

Zdůvodnění potřeby:

 • Staré ekologické zátěže jsou v rámci ČR nejvíce lokalizovány ve Středočeském a Ústeckém kraji (viz též Strategie regionálního rozvoje České republiky).

Účel aktivity:

 • Odstranění ekologických zátěží.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 3.4

Aktivity Specifického cíle:

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.
 • Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů) a analýz rizik.
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

 

 

 

4. Posílení biodiverzity

Zdůvodnění potřeby:

 • V souladu s nově zaváděnou legislativou EU je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost prevenci šíření invazních druhů, včetně vyhodnocování rizik jednotlivých druhů a včasné reakce. Systémově je nutno regulovat invazní druhy, které vytlačují nebo hubí původní druhy a případně mají i nepříznivé hospodářské či zdravotní dopady.

Účel aktivity:

 • Aplikace opatření k prevenci a minimalizaci škod způsobovaných zvláště chráněnými druhy živočichů nebo nepůvodními druhy.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 4.2

Aktivity Specifického cíle:

 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů).

 

 

 

5. Posílení přirozených funkcí krajiny

Zdůvodnění potřeby:

Účel aktivity:

 • Zlepšení vodního režimu krajiny – zpomalení povrchového odtoku vody, zvýšení přirozené retenční schopnosti krajiny, a v té souvislosti i snížení ohroženosti půd erozí.
 • Zlepšení propojenosti a migrační prostupnosti krajiny zajištěním migrační prostupnosti
  terestrických migračních bariér a vodních toků realizací rybích přechodů a omezení mortality živočichů (zejména vlivem vodních elektráren).
 • Zastavení poklesu rozlohy ekosystémů trvale vázajících uhlík z atmosféry (původní či přírodně blízké lesní ekosystémy, mokřady a rašeliniště) a jejich probíhající postupná obnova.
 • Stabilizace plochy vymezené Územním systémem ekologické stability (ÚSES) v souladu s územně plánovací dokumentací a zajištění provázanosti jednotlivých částí.
 • Zvýšení plochy obnovených a nově založených přírodních krajinných prvků a adaptability krajiny a ekosystému s ohledem na klimatickou změnu.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 4.3 a 4.4

Aktivity Specifického cíle 4.3 :

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv.
 • Obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených Lesním hospodářským plánem (LHP) mimo zvláště chráněná území (ZCHÚ) a území soustavy Natura 2000.
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

Aktivity Specifického cíle 4.4 :

 • Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 

 

 

6. Odpadové hospodářství

6.1. Prevence vzniku odpadů

Zdůvodnění potřeby:

 • Předcházení vzniku odpadu je způsob nakládání s odpadem, který respektuje principy udržitelného rozvoje.

Účel aktivity:

 • Snížení objemu odpadů.
 • Zvýšení materiálního využití odpadů.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 3.1

 

 

 

6.2. Systémy separace

Zdůvodnění potřeby:

 • Podpora materiálového využití odpadů.

Účel aktivity:

 • Odklon odpadů ze skládek.
 • Zvýšení materiálního využití odpadů.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 3.2

 

 

6.3. Rekultivace skládek

Zdůvodnění potřeby:

 • Významný negativní dopad na krajinný ráz, stejně tak jako na kvalitu podzemních i povrchových vod, mají skládky, především staré skládky, které nejsou často ani monitorovány a jejich vliv na ŽP proto může být velký.

Účel aktivity:

 • Snížit nebezpečnost starých skládek.

Operační program:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Specifický cíl 3.3

 

 

 

 

 

CESTOVNÍ RUCH

 

Bude doplněno

Zdůvodnění potřeby:

 • Bude upřesněno – v současné době je pro Středočeský kraj zpracovávána strategie cestovního ruchu.

Účel aktivity:

 • Bude upřesněno – v současné době je pro Středočeský kraj zpracovávána strategie cestovního ruchu.