Informace pro žadatele

Regionální stálá konference Středočeského kraje přispívá (zejména prostřednictvím Portálu RSK SčK) také k informovanosti potenciálních žadatelů o projekt s dopadem na území Středočeského kraje.

Žadatelem o projekt financovaný z Operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů musí být právnická osoba působící v České republice.

V případě, že projektový záměr má územní dimenzi, je doporučeno, aby byl v souladu s Regionálním akčním plánem Středočeského kraje (viz sekce Možnosti podle tematiky). Není to však nezbytnou podmínkou. Regionální akční plány jsou živé dokumenty a v průběhu času může dojít k změnám, které mohou být z hlediska žadatelova záměru příznivější.

Žadatelé v kraji mohou žádat i o projekty, které nemají územní dimenzi.

Žadatelé mohou též požádat o dotaci z jiných než evropských dotačních mechanismů (tj. např. ze státních nebo krajských zdrojů).