Seznam výzev OPŽP

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027:

Název výzvy
Výzva č. 62 – Chemická recyklace odpadů
Výzva č. 60 – Třídící linky
Výzva č. 58 – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy
Výzva č. 57 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva č. 56 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Výzva č. 55 – Svoz a zpracování odpadu
Výzva č. 54 – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva č. 53 – Vodní a vegetační krajinné prvky
Výzva č. 52 – Protipovodňová opatření
Výzva č. 51 – Zpracování studií a plánů
Výzva č. 50 – Protipovodňová opatření
Výzva č. 49 – Protipovodňová opatření
Výzva č. 48 – Protipovodňová opatření
Výzva č. 47 – Vodní a vegetační krajinné prvky pro PR
Výzva č. 46 – Vodní a vegetační krajinné prvky pro MRR
Výzva č. 45 – Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti
Výzva č. 44 – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody
Výzva č. 43 – Čistírny odpadních vod a kanalizace
Výzva č. 42 – Čistírny odpadních vod a kanalizace
Výzva č. 41 – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva č. 40 – Veřejné budovy v pasivním standardu
Výzva č. 39 – Úprava lesních porostů
Výzva č. 38 – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Výzva č. 37 – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Výzva č. 36 – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
Výzva č. 35 – Ekologické zátěže
Výzva č. 34 – Průzkum kontaminace životního prostředí
Výzva č. 33 – Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem
Výzva č. 32 – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
Výzva č. 31 – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
Výzva č. 30 – Tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území
Výzva č. 29 – Péče o chráněná území
Výzva č. 28 – Péče o významné části přírody a krajiny
Výzva č. 27 – Monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů
Výzva č. 26 – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody
Výzva č. 25 – Projektové schéma pro SC 1.4
Výzva č. 24 – Prevence vzniku odpadů
Výzva č. 23 – Obnova svahových nestabilit
Výzva č. 22 – Preventivní opatření proti povodním a suchu
Výzva č. 21 – Vodohospodářské projekty
Výzva č. 20 – Prevence a řízení antropogenních rizik
Výzva č. 19 – Srážkové vody a opatření proti povodním
Výzva č. 18 – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu
Výzva č. 16 – Rekultivace starých skládek
Výzva č. 15 – Sanace lokalit s ekologickou zátěží
Výzva č. 14 – Třídění a dotřiďování odpadů
Výzva č. 13 – Systémy pro posuzování znečištění ovzduší
Výzva č. 12 – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Výzva č. 11 – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
Výzva č. 10 – Veřejné budovy v pasivním standardu
Výzva č. 9 – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva č. 8 – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva č. 7 – Projektové schéma pro SC 1.6
Výzva č. 6 – Zdroje podzemních vod
Výzva č. 5 – Projektové schéma pro SC 1.3
Výzva č. 4 – Udržitelné nakládání s odpady
Výzva č. 3 – Vodovodní přivaděče, vodovodní řady
Výzva č. 2 – Čistírny odpadních vod a kanalizace
Výzva č. 1 – Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro období 2014-2020 naleznete zde.