Seznam výzev OPZ+

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Zaměstnanost plus (OPZ+) 2021-2027:

Název výzvy
Výzva č. 038 – Implementace opatření na zajištění rovného odměňování
Výzva č. 023 – Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na regionální úrovni
Výzva č. 022 – Inkubační fáze šíření 1
Výzva č. 021 – Inkubační fáze vývoje řešení 1
Výzva č. 020 – Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání 1
Výzva č. 019 – Podpora osob znevýhodněných na trhu práce
Výzva č. 018 – Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách 1
Výzva č. 017 – Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé 1
Výzva č. 016 – Modernizace Úřadu práce
Výzva č. 015 – Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na národní úrovni
Výzva č. 014 – Podpora pečujících osob a sdílené péče 1
Výzva č. 013 – Implementace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030
Výzva č. 012 – Diverzitní a flexibilní pracovní kultura 1
Výzva č. 011 – Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
Výzva č. 010 – Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám
Výzva č. 009 – Podpora sociální práce 1
Výzva č. 008 – Podpora komunitně vedeného místního rozvoje 1
Výzva č. 007 – Podpora sociálního bydlení 1
Výzva č. 006 – Podpora procesů ve službách – kraje 1
Výzva č. 005 – Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost
Výzva č. 004 – Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování
Výzva č. 003 – Zajištění dostupnosti sociálních služeb
Výzva č. 002 – Rozvoj institucí a služeb trhu práce
Výzva č. 001 – Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů

Přehled výzev vydaných v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) pro období 2014-2020 naleznete zde.