Výzva v rámci Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace „Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities”

Byla vyhlášena výzva v rámci Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace “Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities”. Tento program představuje finanční nástroj na úrovni EU, jehož cílem je prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a proti chudobě a zlepšovat pracovní podmínky.

Nová výzva k předkládání návrhů projektů je zaměřena na podporu vládních a nevládních aktérů a sociálních partnerů při prosazování práv a zásad stanovených v Evropském pilíři sociálních práv prostřednictvím sociálních inovací a reforem vnitrostátních politik, pokud jde o sladění pracovního a rodinného života. Zaměřuje se na financování projektů na vývoj, testování a zavádění inovačních strategií rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Účelem těchto strategií je usnadnit sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím podpory rovnoměrnějšího podílu odpovědnosti za péči mezi pracujícími ženami a muži, a tím podpořit vyšší účast žen na trhu práce.

Bližší informace o výzvě jsou k dispozici na stránkách EU zde.

Návrhy projektů je možné předkládat do 18. dubna 2018.

V případě dotazů je možné kontaktovat paní Ing. Zukalovou, MPSV, odbor EU a mezinárodní spolupráce, tel. 221 922 118.

Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti

V květnu 2018 předloží Evropská komise návrh legislativního balíčku k víceletému finančnímu rámci na dobu po roce 2020, následovat bude legislativa i pro oblast politiky soudržnosti. Z tohoto důvodu Evropská komise spustila veřejnou konzultaci ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti směrovaného pro období po roce 2020. Po ukončení konzultace bude provedeno Evropskou komisí shrnutí jejích výsledků. Za Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci bude mj. připraven a projednán příspěvek za Vládu ČR.

Konzultace se mohou zúčastnit všechny zainteresované strany i občané se zájmem o politiku soudržnosti, včetně příjemců finančních příspěvků z programů a fondů EU, jimiž jsou například státní, regionální a místní orgány, mezivládní a nevládní organizace, akademické instituce, subjekty občanské společnosti a podniky.

Více informací naleznete na stránkách EU zde.

Dotazník naleznete na stránkách EU zde.

1 2 3 4 5 16