Opera Civitatem – výzva k účasti v soutěži pro města

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje soutěž o Zvláštní cenu Opera Civitatem ministryně pro místní rozvoj za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudované za uplynulých 30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků v rámci projektu Architecture Week Praha. Cena má být udělena za výjimečný stavební počin ve městech nad 5000 obyvatel.

Projekt navazuje na loňskou úspěšnou soutěž Patria Nostra, která se zaměřovala na venkovské stavby v obcích, případně menších městech do 5000 obyvatel, kdy se sešlo bezmála 40 nominací ze všech koutů republiky.

Cílem soutěže je ocenit a upozornit na realizace, které si zaslouží, aby se o nich vědělo a posloužily tak jako příklad úspěšného zvelebení městského prostředí.

Předmětem nominace by měly být zejména občanské a bytové stavby, které nespadají do již potvrzených a ohlášených cen dalších participujících ministerstev:

  1. Ministerstvo vnitra ohlásí nejpřínosnější stavby v oblasti Hasičských zbrojnic, staveb civilní obrany, policie, případně příbuzných staveb.
  2. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy stavby a areály budov škol, sokoloven a tělocvičen, sportovní areály, dětská a sportovní hřiště.
  3. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude vybírat z nominací industriálních staveb a staveb komerčních služeb (obchody, kanceláře apod.).
  4. Ministerstvo dopravy vybere nejlepší stavby dopravní a technické infrastruktury (místní komunikace, zastávky a čekárny hromadné dopravy a parkoviště, mosty).
  5. Ministerstvo kultury stavby památkové péče včetně renovací, sakrální stavby, kapličky, kulturní domy, divadla, kina a další.

Znáte-li nějakou zajímavou a pozoruhodnou stavbu mimo výše uvedené kategorie, případně si nejste jisti u staveb na pomezí kategorií, zašlete svou nominaci do ceny Opera Civitatem Ministryně pro místní rozvoj – počítáme především se stavbami pro bydlení (bytové domy, individuální rodinné domy či vily, DPS, apod.), přihlásit lze také hotely a zařízení cestovního ruchu, koupaliště, kluziště, areály ozdravných zařízení, nemocnice, stavby občanské vybavenosti (úřady, radnice) a mnohé další zde nezařazené stavby například urbanistické celky (veřejná prostranství, náměstí, nábřeží, kolonády).

Případné nominace, které budou svojí povahou spadat do kategorií vyhlášených ostatními ministerstvy, je těmto řádně předáme, budou tedy považovány za standardně přihlášené. V tomto případě bude tato skutečnost oznámena.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste do 30. 6. 2021 včetně poslali návrhy na nominaci konkrétních projektů/staveb.

Návrhy prosím zasílejte na e-mailové adresy Kristyna.Tomasova@mmr.cz a Daniel.Sokol@mmr.cz.

Jednotlivé nominace prosíme zasílejte dle instrukcí v tomto formuláři.

Fotografie a případné další informace nad rámec formuláře lze zaslat také v samostatných přílohách (např. JPEG, PDF, PNG).