ITI Mladá Boleslav

ÚVOD

Integrovaný teritoriální investice (ITI) je jedním ze tří typů integrovaných nástrojů strukturální politiky Evropské unie pro programové období 2021-2027.

Jednotná metodika využila pro vymezení metropolitních oblastí a aglomerací data mobilních operátorů a aktuální data ze statistické evidence, a to na úrovni obcí. Pro vymezení byl využit syntetický koeficient složený ze 3 metod:

 • Integrovaný systém středisek (území koncentrace kontaktů
 • Čas strávený v jádrových městec
 • Zóny rezidenční suburbanizace


VYMEZENÍ ÚZEMÍ ITI MLADÁ BOLESLAV

Území ITI Mladá Boleslav tvoří celkem 63 obcí ve dvou správních obvodech ORP (Mladá Boleslav 57 obcí, Mnichovo Hradiště 6 obcí).
Seznam obcí viz zde.

Jádrovým městem území je statutární město Mladá Boleslav.

Informace o vymezení území ITI Mladá Boleslav naleznete na stránkách města zde.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ITI MLADÁ BOLESLAV

Nositelem ITI Mladá Boleslav je statutární město Mladá Boleslav.

Vize strategie ITI Mladá Boleslav zní:

MLADOBOLESLAVSKO – SOUČASNÉ A LASKAVÉ

Globálním cílem strategie ITI Mladá Boleslav je:

posílit konkurenceschopnost, podporovat trvale udržitelný rozvoj území a zlepšit kvalitu života a sebeidentifikaci obyvatel a postavení regionu regionu v rámci ČR.

Strategické a specifické cíle integrované strategie ITI Mladá Boleslav jsou (podtrženě):

 • Doprava
  • Veřejná doprava
  • Cyklistická doprava
  • Bezpečnost v dopravě
 • Kvalita života
  • Sociální infrastruktura
  • Uplatnění sociálně vyloučených ve společnosti
  • E-government a kyberbezpečnost
  • Školství a vzdělávání
  • Zaměstnanost znevýhodněných osob
 • Prostředí aglomerace
  • Veřejná prostranství a sídelní zeleň
  • Památky, muzea, knihovny a infrastruktura cestovního ruchu
  • Adaptace na změnu klimatu
  • Oběhové hospodářství a energetická účinnost
  • Brownfieldy

Realizace ITI Mladá Boleslav

Integrovaná strategie ITI Mladá Boleslav bude realizována z těchto zdrojů:

 • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
 • Operační program Doprava (OPD)
 • Operační program Životní prostředí (OPŽ)

STRATEGICKÝ DOKUMENT ITI MLADÁ BOLESLAV

Strategický dokument popisující integrovanou strategii ITI Mladá Boleslav obsahuje následující části:

 • popis území ITI Mladá Boleslav a zdůvodnění jeho výběru;
 • analytickou část (socioekonomická analýza, analýza stakeholderů, analýza problémů a potřeb, SWOT analýza);
 • strategickou část (vize a globální cíl; specifické cíle a opatření; popis opatření; vazba na horizontální témata; popis souladu se souvisejícími strategickými dokumenty);
 • implementační část (popis řízení; popis realizace partnerské spolupráce; monitorování a hodnocení plnění strategie).

Aktuální verze dokumentu je k dispozici ke stažení zde.