Integrované nástroje 2021-2027

ÚVOD K INTEGROVANÝM NÁSTROJŮM

Integrovaný nástroj představuje speciální provázaný mechanismus pro zacílení finančních prostředků EU, který umožňuje vícefondové financování komplexnějších projektových záměrů.

Pro období 2021-2027 strukturální politiky Evropské unie jsou k dispozici dva typy integrovaných nástrojů:

 • Integrovaná územní investice (ITI)
 • Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Nástroje ITI/ CLLD významně přispějí k naplnění rozvojových potřeb a využití rozvojového potenciálu v urbánních a rurálních územích.

CLLD je nástrojem pro zapojení občanů venkovských oblastech pro nalezení odpovědí na sociální,
environmentální a ekonomické výzvy.

Podmínkou realizace každého integrovaného nástroje je zpracovaná a schválená integrovaná strategie, a to v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi ČR pro programové období 2021 – 2027.

Projekty integrovaných nástrojů

Pro projekty integrovaných nástrojů platí stejné podmínky jako pro individuální projekty v daném specifickém cíli (způsobilost výdajů, územní zaměření, typy příjemců atd.).

Projekty integrovaných nástrojů však musí být zároveň v souladu s danou integrovanou strategií.

Žadatel, který chce realizovat projekt v rámci integrované strategie, musí svůj projektový záměr před jeho podáním konzultovat s nositelem příslušné integrované strategie.

Požadavky na integrovanou strategii:

 • musí primárně vycházet z potřeb území;
 • musí vycházet ze specifických cílů / opatření programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů), u kterých byla v Národním dokumentu k územní dimenzi identifikována územní dimenze pro dané typy území řešené integrovaným nástrojem;
 • musí vycházet ze specifik a potenciálu řešeného území a zohlednit vazby na rozvoj vymezeného území, jak je popsán v základních národních a krajských strategických dokumentech;
 • musí respektovat podmínky stanovené programem ESI fondů, z něhož je plánována podpora projektů naplňujících cíle strategie;
 • musí být odvozena od stanovených závazných ukazatelů příslušných programů ESI fondů a přispívat k jejich naplnění;
 • musí respektovat popis problémových oblastí Dohody o partnerství a intervenční strategii programů, z nichž bude financována.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

Integrovaná územní investice (Integrated Territorial Investment, ITI) představuje jeden z nástrojů Evropské unie pro programové období 2021 – 2027.

Integrovaný nástroj ITI umožňuje slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů na realizaci velkých integrovaných projektů strategické povahy.

Nástroje ITI budou v ČR, v souladu s čl. 36 obecného nařízení a na základě jejich vymezení ve Strategii regionálního rozvoje ČR, využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí.

Nástroje ITI budou realizovány v 13 metropolitních oblastech/ aglomeracích:

 • Brno
 • Hradec Králové – Pardubice
 • Plzeň
 • Praha
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Ústí nad Labem – Chomutov
 • Mladá Boleslav
 • Jihlava
 • České Budějovice
 • Karlovy Vary
 • Zlín
 • Liberec – Jablonec nad Nisou

Realizací nástroje ITI bude v podmínkách ČR rovněž naplňována dimenze urbánní politiky charakterizovaná proporčním zastoupením ekonomické, sociální a environmentální složky, což je v souladu s čl. 7 nařízení k EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj, angl. zkr. ERDF) pro udržitelný rozvoj měst.

Integrovaná strategie se ve své analýze a následném definování a hierarchizací priorit soustřeďuje na klíčové tematické okruhy rozvoje specifické pro danou metropolitní oblast v souladu s cíli a prioritami EU.

Nástroj ITI bude na území České republiky realizován v pěti programech prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti: Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Doprava (OPD), Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK), Operační program Životní prostředí (OPŽP), Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)..

Oblasti intervencí nástroje ITI:

 • doprava a snížení uhlíkové stopy,
 • vzdělávání a trh práce,
 • propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe,
 • inovace a podnikání,
 • oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury,
 • podpora předaplikačního výzkumu a oběhového hospodářství,
 • boj se suchem a adaptace na klimatickou změnu,
 • stimulace kulturního kapitálu a cestovního ruchu.

Nástroje ITI budou zaměřeny převážně na realizaci větších strategických projektů, které mají významný dopad pro řešená území.

Podpořeny budou i menší projekty, které větší projekty vhodně doplní pro dosažení žádoucích synergických efektů.

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený Místními akčními skupinami (MAS), který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast.

Integrovaná strategie nástroje CLLD se nazývá SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Standardy MAS blíže stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace SCLLD a podporu administrativních kapacit MAS z evropských fondů. Území působnosti MAS je geografický prostor vymezený územím obcí, které schválily zařazení území obce do území působnosti příslušné MAS pro určité programové období (aktuálně 2021–2027). Tyto obce mohou být zároveň partnerem MAS.

Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci Místních akčních skupin.

Komunitně vedený místní rozvoj bude využit ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 tis. obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 tis. obyvatel a nebude menší než 10 tis. obyvatel.

Oblasti intervencí nástroje CLLD:

 • Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením podílu pracovních míst na venkově.
 • Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jeho kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí ve venkovském prostoru.
 • Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.
 • Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení kulturního života).
 • Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru.
 • Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních a návazných).
 • Podpora rozvoje lokální ekonomiky (včetně sociálních podniků) ve venkovském prostoru, podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických i netechnických inovací.
 • Realizace pozemkových úprav a současně s tím realizace dalších opatření zlepšujících biodiverzitu, vodní režim v krajině, snižující erozní ohroženost půdy a zvyšující estetickou hodnotu krajiny.
 • Snížení počtu malých zdrojů znečištění, podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny.
 • Realizace projektů pro využití místních potenciálů pro úspory energie a výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE).
 • Zachování a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny včetně ochrany před povodněmi, koordinace agroenvironmentálních opatření pro zlepšení vzhledu krajiny.

Strategie SCLLD mohou také napomoci k řešení problémů obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením, avšak primárně by se mělo jednat o strategie rozvojové, jak vyplývá z jejich názvu.