Integrované nástroje 2014-2020

 

 

 

 

 

ÚVOD K INTEGROVANÝM NÁSTROJŮM

Integrovaný nástroj představuje speciální mechanismus pro zacílení finančních prostředků EU, který umožňuje vícefondové financování komplexnějších projektových záměrů.

Pro období 2014-2020 strukturální politiky Evropské unie jsou k dispozici tři typy integrovaných nástrojů:

 • Integrovaná územní investice (ITI)
 • Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)
 • Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Nástroje ITI/ IPRÚ zohledňují širší vazby mezi centrem (jádrovým městem) a jeho spádovým územím.

CLLD je nástrojem pro zapojení občanů na místní úrovni pro nalezení odpovědí na sociální,
environmentální a ekonomické výzvy.

Podmínkou realizace každého integrovaného nástroje je zpracovaná a schválená integrovaná strategie, a to v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi ČR pro programové období 2014 – 2020.

Projekty integrovaných nástrojů

Pro projekty integrovaných nástrojů platí stejné podmínky jako pro individuální projekty v daném specifickém cíli (způsobilost výdajů, územní zaměření, typy příjemců atd.).

Projekty integrovaných nástrojů však musí být zároveň v souladu s danou integrovanou strategií.

Žadatel, který chce realizovat projekt v rámci integrované strategie, musí svůj projektový záměr před jeho podáním konzultovat s nositelem příslušné integrované strategie.

Požadavky na integrovanou strategii:

 • musí primárně vycházet z potřeb území;
 • musí vycházet ze specifických cílů / opatření programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů), u kterých byla v Národním dokumentu k územní dimenzi identifikována územní dimenze pro dané typy území řešené integrovaným nástrojem;
 • musí vycházet ze specifik a potenciálu řešeného území a zohlednit vazby na rozvoj vymezeného území, jak je popsán v základních národních a krajských strategických dokumentech;
 • musí respektovat podmínky stanovené programem ESI fondů, z něhož je plánována podpora projektů naplňujících cíle strategie;
 • musí být odvozena od stanovených závazných ukazatelů příslušných programů ESI fondů a přispívat k jejich naplnění;
 • musí respektovat popis problémových oblastí Dohody o partnerství a intervenční strategii programů, z nichž bude financována.

 

 

 

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

Integrovaná územní investice (Integrated Territorial Investment, ITI) představuje nový nástroj Evropské unie pro programové období 2014 – 2020.

Integrovaný nástroj ITI umožňuje slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů na realizaci velkých integrovaných projektů strategické povahy.

Nástroje ITI budou v ČR, v souladu s čl. 36 obecného nařízení a na základě jejich vymezení ve Strategii regionálního rozvoje ČR, využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí.

Nástroje ITI budou realizovány v 7 velkých aglomeracích s jádrovými městy:

 • Brno
 • Hradec Králové – Pardubice
 • Plzeň
 • Praha
 • Olomouc
 • Ostrava
 • Ústí nad Labem – Chomutov

Jádry metropolitních oblastí (území s koncentrací nad 300 tis. obyvatel) jsou největší města v České republice (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň).

K těmto centrům jsou, s ohledem na míru koncentrace obyvatelstva a charakter problémů, přiřazeny i oblasti Ústecko – Chomutovské, Olomoucké a Hradecko – Pardubické aglomerace.

Realizací nástroje ITI bude v podmínkách ČR rovněž naplňována dimenze urbánní politiky charakterizovaná proporčním zastoupením ekonomické, sociální a environmentální složky, což je v souladu s čl. 7 nařízení k EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj, angl. zkr. ERDF) pro udržitelný rozvoj měst.

Integrovaná strategie se ve své analýze a následném definování a hierarchizací priorit soustřeďuje na klíčové tematické okruhy rozvoje specifické pro danou metropolitní oblast v souladu s cíli a prioritami EU.

Oblasti intervencí nástroje ITI:

 • doprava,
 • vzdělávání a trh práce,
 • propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe,
 • inovace a podnikání,
 • oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury.

Dále pak může být řešena oblast veřejných služeb (především sociální, zdravotní a vzdělávací).

Nástroje ITI budou zaměřeny převážně na realizaci větších strategických projektů, které mají významný dopad pro řešená území.

Podpořeny budou i menší projekty, které větší projekty vhodně doplní pro dosažení žádoucích synergických efektů.

 

 

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ (IPRÚ)

V programovém období 2014 – 2020 představuje Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) nástroj pro udržitelný rozvoj regionálních pólů růstu s přirozeným spádovým územím.

Integrovaný nástroj IPRÚ navazuje na nástroj předchozího období IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst), a to tím, že posiluje vazby mezi operačními programy a že je zaměřen na větší území.

Nástroj IPRÚ je určen pro středně velké aglomerace pro realizaci projektů regionálního významu s dopadem na celé území IPRÚ.

Základním faktorem pro vymezení území IPRÚ je existence spolupráce, případně intenzivní funkční propojenosti jádrového města s obcemi v zázemí, a to například v oblastech trhu práce a rozvojových ploch, vedení dopravní infrastruktury, hromadné dopravy, mateřských a základních škol, zdravotnictví, sociálních služeb apod.

Nástroje IPRÚ budou realizovány v 6 středních aglomeracích s jádrovými městy:

 • České Budějovice
 • Jihlava
 • Karlovy Vary
 • Liberec – Jablonec nad Nisou
 • Mladá Boleslav
 • Zlín

Mladá Boleslav je významným průmyslovým centrem a významným zdrojem růstu celé ekonomiky ČR.

V případě dalších měst se jedná o regionálně významné aglomerace.

Oblasti intervencí nástroje IPRÚ:

 • veřejné služby (především sociální),
 • vzdělávání a trh práce,
 • dopravní obslužnost,
 • oblast životního prostředí včetně technické infrastruktury.

Dále pak může být řešena oblast propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání, dobudování potřebných infrastruktur, které jsou pro následný rozvoj naprosto nezbytné a bez jejichž realizace by hrozilo zaostávání nejen samotného regionálního centra, ale také celého přilehlého regionu.

Dále lze také řešit problémy a potřeby (systémově navazující na programovém období 2007–2013) s modifikací pro potřeby města a jeho funkčního zázemí (vyčlenění alokací v rámci programů ESI fondů a územně specifické výzvy pro projekty z těchto IPRÚ, včetně smluvního zajištění).

 

 

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený Místními akčními skupinami (MAS), který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast.

Integrovaná strategie nástroje CLLD se nazývá SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci Místních akčních skupin.

Komunitně vedený místní rozvoj bude využit ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 tis. obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 tis. obyvatel a nebude menší než 10 tis. obyvatel.

Oblasti intervencí nástroje CLLD:

 • Řešení vysoké nezaměstnanosti ve venkovských oblastech a zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na trhu práce zvýšením počtu pracovních míst na venkově, snížení vnitřní diferenciace trhu práce v rámci místních akčních skupin mezi městem a venkovem zvýšením podílu pracovních míst na venkově.
 • Stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jeho kvalifikace a zajištěním pracovních příležitostí ve venkovském prostoru.
 • Podpora podnikatelských příležitostí, podpora zakládání nových podnikatelských subjektů v součinnosti místních aktérů. Zastavení odlivu kvalifikované a mladé pracovní síly do lukrativnějšího nezemědělského podnikání mimo venkovské oblasti.
 • Využití rozvojového potenciálu venkova (např. lidský potenciál, atraktivita prostředí, alternativní služby, schopnost obyvatel spolupracovat, obnova kulturního dědictví a oživení kulturního života).
 • Vytváření podmínek pro spolupráci mezi základními a středními školami ve venkovském prostoru.
 • Zvýšení funkční vybavenosti venkova, vytváření podmínek pro spolupráci při zlepšování kvality a dostupnosti sítí služeb (např. sociálních, zdravotních a návazných).
 • Podpora rozvoje lokální ekonomiky (včetně sociálních podniků) ve venkovském prostoru, podpora rozvoje vzájemné spolupráce firem, firem a škol a dalších relevantních aktérů, podpora a rozvoj služeb v oblasti zavádění technických i netechnických inovací.
 • Realizace pozemkových úprav a současně s tím realizace dalších opatření zlepšujících biodiverzitu, vodní režim v krajině, snižující erozní ohroženost půdy a zvyšující estetickou hodnotu krajiny.
 • Snížení počtu malých zdrojů znečištění, podpora regenerace brownfieldů, zvyšování podílu znovuvyužití odpadů, recyklace a podpora náhrad prvotních zdrojů za druhotné suroviny.
 • Realizace projektů pro využití místních potenciálů pro úspory energie a výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE).
 • Zachování a obnova propojenosti a prostupnosti krajiny, posílení retenční schopnosti krajiny včetně ochrany před povodněmi, koordinace agroenvironmentálních opatření pro zlepšení vzhledu krajiny.

Strategie SCLLD mohou také napomoci k řešení problémů obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením, avšak primárně by se mělo jednat o strategie rozvojové, jak vyplývá z jejich názvu.