CLLD Středočeského kraje

ÚVOD

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je integrovaný nástroj, který je jedním z nástrojů územního rozvoje. Spolu s integrovanými nástroji ITI a IPRÚ tvoří možnost lepšího zacílení finančních prostředků Evropské unie, a to z více fondů.

U CLLD se však – na rozdíl od ITI a IPRÚ – nemusí vždy jednat o vztah mezi centrem a spádovým územím, ale spíše jde o přístup k řešení problémů konkrétního subregionálního území prostřednictvím zapojení veřejnosti.

Integrovaná strategie CLLD se nazývá SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).

Místní akční skupina (MAS) je společenstvím občanů a zástupců soukromého, neziskového a veřejného sektoru, kteří společně spolupracují na rozvoji vybraného území převážně venkovského charakteru. Počet partnerů musí být minimálně 21.

Na rozhodovací úrovni nemá v MAS ani veřejný sektor, ani žádná z jednotlivých zájmových skupin více než 49 % hlasovacích práv.

MAS je neziskovou organizací a podle podmínek pro programové období 2014–2020 se z právního hlediska musí MAS mít jednu z těchto právních forem:

  • spolek (z.s.; zapsaný spolek);
  • ústav (z.ú.; zapsaný ústav);
  • obecně prospěšná společnost (o.p.s.);
  • zájmové sdružení právnických osob (z.s.p.o.).

Do území MAS mohou být zahrnuty obce (města) do velikosti maximálně 25 tis. obyvatel, přičemž celkový počet obyvatel v rámci území MAS se musí pohybovat v rozmezí 10-100 tis. obyvatel.

Území jednotlivých MAS se nesmí překrývat a musí být celistvé bez izolovaných celků (s výjimkou případů uvedených v Metodice pro standardizaci MAS – např. vojenské újezdy, města nad 25 tis. obyvatel apod.).

Místní akční skupina musí mít vytvořeny vlastní orgány – nejvyšší orgán a dále orgány plnící minimálně tyto funkce: rozhodovací, výběrovou a kontrolní.

LEADER je metoda rozvoje venkova (zkratka z franc. „Liaison Entre Actions de Développement de l´Économie Rurale“ – Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku).

Znamená opět přístup řešení problémů, kdy se předpokládá, že jedině místní společenství občanů, soukromého, neziskového a veřejného sektoru zná nejlépe potřeby území a metod, jak dosáhnout vhodného regionálního rozvoje.

Vztah mezi MAS / LEADER / CLLD lze zjednodušeně definovat následujícím způsobem:

Aktér rozvoje venkovské oblasti (MAS) za použití přístupu či metody (LEADER) realizuje nejvhodnějším způsobem aktivizaci a rozvoj území pomocí integrovaného nástroje (CLLD), který má definovaný ve svém strategickém dokumentu (SCLLD).


KRITÉRIA VÝBĚRU CLLD

V programovém období 2014 – 2020 bude nástroj CLLD procházet vícestupňovým výběrem:

1. Standardizace MAS

V gesci Ministerstva zemědělství provádí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) kontrolu požadavků, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

2. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Strategie CLLD

MAS předkládá žádost o podporu SCLLD prostřednictvím portálu ISKP14+ monitorovacího systému MS2014+ na základě výzvy vyhlášené Odborem regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj. Kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti zajišťuje Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj. Kontrola je prováděna podle vylučovacích kritérií („ANO“/“NE“) obsažených v příloze č. 1 Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů (MPIN).

3. Věcné hodnocení Strategie CLLD

Integrované strategie, které úspěšně projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti (výsledek hodnocení všech kritérií po finalizaci a schválení posudku je „ANO“), postupují automaticky do fáze věcného hodnocení (obsahové posouzení souladu integrované strategie s cíli, zaměřením a podmínkami programů), které provádějí dotčené řídicí orgány (IROP, OP Zaměstnanost, OPŽP, PRV) ve spolupráci s administrátorem strategie. Věcné hodnocení probíhá paralelně prostřednictvím hodnoticích komisí jednotlivých řídicích orgánů.

Souběžně s kontrolou a výběrem strategií CLLD podává MAS žádosti o podporu v rámci výzvy č. 6 IROP (Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS). Doporučuje se podat žádost ve chvíli, kdy SCLLD prošla kladně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.
MAS, která má kompletně schválenou SCLLD, vyhlašuje svoji podvýzvu na předkládání žádostí o podporu konečných žadatelů – vždy však po vyhlášení průběžné výzvy jednotlivého řídicího orgánu (v případě PRV platební agentury SZIF).


MAPA ÚZEMÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Mapa území Místních akčních skupin


STRATEGIE CLLD STŘEDOČESKÉHO KRAJ
Níže uveden přehled všech Místních akčních skupin působících na území Středočeského kraje (názvy odkazují na části oficiálních stránek MAS, na kterých jsou vystaveny strategie SCLLD) a jejich sídel.

Místní akční skupina Sídlo
Posázaví o.p.s. Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice
Rakovnicko o.p.s. Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Lípa pro venkov z.s Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice
Region Pošembeří o.p.s. Hradešín 73, 282 01 Český Brod
Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o Jungmannova 355, 267 03 Hudlice
Brdy – Vltava o.p.s. Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
MAS Zálabí, z. s. Komenského náměstí 235, 28126 Týnec nad Labem
MAS Jihozápad o.p.s. Náměstí 5. května 19, 252 25 Jinočany
MAS Vyhlídky,z.s. Nebužely 92, 277 34 Nebužely
MAS Brdy, z.ú. Čsl. dělostřelců 172, 262 23 Jince
MAS Střední Polabí z.s. Rybářská 154, 250 88 Čelákovice
MAS Sedlčansko, o.p.s. Petrovice 139, 262 55 Petrovice
MAS Nad Prahou o.p.s. Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Wilsonova 599, 274 01 Slaný
MAS Říčansko o.p.s. Roklanská 805, 251 01 Říčany
MAS Dolnobřežansko o.p.s. 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany
MAS Karlštejnsko, z.ú. Všeradice 18, 267 26 Všeradice
Místní akční skupina Mezilesí, z.s. Kněžice 167, 289 02 Kněžice
Dolní Pojizeří z.ú. (předtím „Mladoboleslavský venkov, z.ú.“) Kostelní Hlavno 12, 284 76 Kostelní Hlavno
MAS Podbrdsko, z.s. Hvožďany 80, 262 44 Hvožďany
MAS Podlipansko, o.p.s. Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky
MAS Polabí, o.p.s. Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. U Národního výboru 62, 252 68 Kněževes
Místní akční skupina Svatojiřský les, z.s. Nymburská 345, 289 37 Loučeň
Místní akční skupina Mníšecko, o. s. Čisovice 4, 252 04 Čisovice
MAS Blaník, z.s. Palackého nám. 65, Vlašim 258 01
MAS Boleslavsko z.ú. Slunečná 1116, 294 01 Bakov nad Jizerou
Svatováclavsko, z.s. Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Předměstská 286, 507 43 Sobotka
MAS Krajina srdce, z.s. Žižkovo nám. 82, Mladá Vožice 39143
LAG Podralsko z.s. Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky
MAS Hřebeny, z.s. Obecní úřad Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
MAS Kralupsko, z.s. Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
MAS Voticko, z.s. Komenského náměstí 700, 259 01 Votice
MAS Podřipsko, z.s. Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem