Informace k tabulkám investičních priorit MAP pro období 2021-2027

I v novém programovém období 2021–2027 bude podmínkou pro čerpání z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prokázání souladu se Strategickým rámcem MAP (SR MAP) v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení.

Tabulky, které se mají stát součástí SR MAP, jsou k dispozici na webu OP VVV u výzvy Akční plánování v území. SR MAP s novými tabulkami musí být schválen Řídicím výborem MAP a zveřejněn na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (územní dimenze) či stránkách městské části Prahy ve chvíli, kdy se budou předkládat jednotlivé projektové záměry z těchto tabulek do výzev IROP.

ŘO OP VVV doporučuje, abyste tuto skutečnost zohlednili v procesu plánování aktualizace SR MAP a tabulky investic pro období 2021–2027 tak měli včas připravené. Původní tabulky pro zaznamenání investičních priorit území pro období 2014-2020 je třeba ponechat v podobě, v níž byly schválené Řídicím výborem MAP a to včetně investičních záměrů, které byly z IROP či jiných dotačních titulů podpořené (tzn. tabulky „zakonzervovat“, podpořené projektové záměry z nich nemazat). V případě, že budete spolu s aktualizovaným SR MAP zasílat ke zveřejnění na webu Ministerstva pro místní rozvoj (územní dimenze) obě tabulky současně (tj. pro období 2014-2020, kterou bylo třeba ještě zaktualizovat, a novou pro období 2021–2027), je na to třeba v průvodním e-mailu MMR upozornit.

Další informace naleznete v prezentaci zde.